Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးကျိအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးကဒီး၀ဲ

ပယီၤသုးခးကျိအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးကဒီး၀ဲ

982
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ကလံၤစိးတကပၤႇ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ လူၢ်သီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်အဃိ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးကဒီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ် Free Burma Ranger(FBR) ကရူၢ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီမုၢ်နၤခီ တုၤလၢ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်ဆူ လူၢ်သီကီၢ်ဆၣ်ႇတကီၤဒိၣ်ဘီသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂၁၂ ဂၤ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် FBR စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤအိၣ်၀ဲတပူၤဃီဒီး FBR တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်ဒီး တုၤလၢခဲအံၤတစုၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၅ႇ၃၀၀ ဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် FBR လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ နံၣ် စးထီၣ်လၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ကလံၤစိးတကပၤ ဖၣ်ပူၣ်ဒီးလၢၢ်ဒိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး KNU တၢ်ဖီလာ်သုးကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တုၤလၢခဲအံၤတစုတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ ၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် ကညီကလုာ်လၢ အအိၣ်ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢတဖၣ်ႇကလုာ်ဒူၣ်အဂၤလၢအပာ်ဖှိၣ်မၤဘူၣ်လီၤကျိၣ်စ့ႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ကူတၢ်သိးတဖၣ်အံၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤန့ၣ် ကညီသးစၢ်တဖၣ်လဲၤဆှၢ၀ဲဆူလၢၢ်ဒိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလံဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢပယီၤသုးတြီတံၢ်ဃာ်၀ဲကျဲအဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လဲၤတတုၤဒံး၀ဲလၢ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ