Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် KNU တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်

ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် KNU တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်

1052
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (လီၢ်ခၢၣ်သး) ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သး ဖဲမဟါ လါယနူၤအါရံၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤန့ၣ် ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်က့ၢ်ဂီၤတၢ်ဆီတလဲသးအဖီခိၣ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ် ဘှါရှဲ၀ဲလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲတမ့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးန့ၢ်ကွံ၁်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီး ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် လၢပ၀ဲဒၣ်တကပၤလ့ၤတက့ၤတူၢ်လိာ်တသ့ဘၣ်ႉ ၀ံၤဘျီ ပထံပကီၢ်အံၤ အပူၤကွံာ်လၢညါလံၤလံၤန့ၣ် မ့ၢ်ထံကီၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တၤတၢ်တဖၣ်အါမးလီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဖီခိၣ် လၢပကလဲၤဒ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်က့ၢ်ဂီၤတၢ်ဆီတလဲသးအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်မၤဒ်အံၤတဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်နိးတၢ်ဘျးတၢ်တၤတၢ်ဖးဒိၣ်ညါဒီး ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးခါဆူညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဒိၣ်မးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကထံၣ်လိာ်တဲသကိးဒီး ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အစၢလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကျဲအဂီၢ်ဒီး ကလုာ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲအတၢ်ကွၢ်စိ ထံကီၢ်ကီၢ်ခိၣ်အူ၀့မၠ့ၣ် ဃုာ်ဒီး ထံကီၢ်ၦၤကူၣ်လိာ်တၢ် ဒီၣ်အီၣ်ဆါဆူးကၠံၣ် ဒီး ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢ -NLD ပၣ်တံၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ ကိတိာ် ပဒိၣ်ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ တၢ်ကပျၢ်လီၤက့ၤတဘျီဃီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဃ့ထီၣ်၀ဲသၦၢ်ၦၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢပယီၤသုးဟံးန့ၢ်ကွံ၁်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤန့ၣ် တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်သးဒီး ၂၀၀၈ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်ပာ်လီၤဃာ်၀ဲဘၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤန့ၣ် ၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဖိတဖၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်အိၣ်၀ဲအသိး KNU စ့ၢ်ကီး လၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်အဖီခိၣ် တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်သးဒီး(၂၀၀၈)တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤ ဘၣ်ဆၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢအတဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်သးဘၣ်ႉ မ့ၢ်တဲ၀ဲလၢ အဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်သးဒ်လဲၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်သးဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် ၂၀၀၈ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအဖီလာ်အံၤ ဘှါရှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီမနုၤမးတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပနာ်ပာ်စၢၤ၀ဲလံလီၤႉ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအစၢန့ၣ် တအိၣ်ဖဲ ၂၀၀၈ အဖီလာ်အံၤဘၣ်ႉ အစၢန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်တုၤသိးထဲသိးအဖီခိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံးၦဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဘၣ်ထွဲဒီးပယီၤသုးပဒိၣ်ဟံးန့ၢ်ကွံ၁်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်မီၤအံၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီး ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်က့ၢ်ဂီၤတၢ်ဆီတလဲသးအဂီၢ် KNU အံၤ ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ကမျၢၢ်ႇကၠိဖိသးစၢ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုန့ၣ်လီၤႉ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢ ကပျၢ်လီၤက့ၤၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တစိၢ်တလီၢ် ကီၢ်ခိၣ်=၂ အူမၠ့ၣ်စွ့ၤ ကိး၀ဲ ကာ/လုံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤ၀ဲလၢ တၢ်ဒီတဒၢကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိရိၤ မ့အီၤလဲၤအစုပူၤဒီး ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲထံကီၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးအကတီၢ်ဒီး ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်လီၤႉ