Home တၢ်ကစီၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်သုး က့ၤဆှၢကဒီးကညီ ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိ ၅၂၀ ဂၤ

ကၠီၣ်တဲၣ်သုး က့ၤဆှၢကဒီးကညီ ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိ ၅၂၀ ဂၤ

1628
0

လါမးရှး ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအအိၣ်ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤတဖၣ် ခီဖျိခးလီၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ အူ၀ဲကျိဒီးပကီၤဒဲသ၀ီ လီၢ်က၀ီၤဖိ ၅၂၀ ဂၤလၢအလဲၤဃ့ၢ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ် ဖဲတနံၤအံၤမုၢ် ထူၣ်အဆၢကတီၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် က့ၤဆှၢကဒါကဒီး၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးကွံာ်လီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ အံတူၢ်ထၣ်သ၀ီဖိ ၂၀၀၉ ဂၤလၢအလဲၤဃ့ၢ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ် ဖဲမဟါ(လါမးရှး ၂၉)သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် က့ၤဆှၢကဒါလၢအလီၢ်ကျဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤကဟဲခးတၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး ၂၈ သီအနံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤအကပိၤကပၤ အဂၤ ၃ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤန့ၣ်လီၤႉ