Home တၢ်ကစီၣ် ညီၣ်ကိသ၀ီသီတၢ်ခးလိာ်သး ပယီၤသုးသံ ၅ ဂၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ညီၣ်ကိသ၀ီသီတၢ်ခးလိာ်သး ပယီၤသုးသံ ၅ ဂၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

4014
0

လါမးရှး ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇညီၣ်ကိသ၀ီသီအပူၤ ဖဲလါမးရှး ၉ သီအနံၤ ခီဖျိလၢပယီၤသုးဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးက့(၁)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ ၅ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢ ပယီၤသုးဒီး BGF ပာ်ဖှိၣ်သုးကရူၢ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်ခး၀ဲအဃိ တၢ်ခးလိာ်သး ဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်(သုးက့ ၁)ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲ(လါမးရှး ၁၀)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့ၢ်၀ဲပယီၤသုးဒီး BGF ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးဟဲထီၣ်ခး၀ဲလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အၦၤသံ၀ဲ ၅ ဂၤလီၤႉ လၢပ၀ဲဒၣ်တကပၤဒုတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံတအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ် KNU သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် KNU (သုးက့ ၁)တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးပယီၤသုး ခလရ=၂၀၄ ဒီး ၂၀၅ သုးရ့ၣ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဖဲ(လါမးရှး၉)သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်တဘျီႇ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး ခမရ=၁၁၈ သုးရ့ၣ်တဘျီႇ သုးတြီၤ ၄၄ သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အကပၤ ကျိဖးဒိၣ် သုးရ့ၣ်တဘျီႇ ဖဲဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ် ၄၅ မံးနံး သုးတၢ်ဂဲၤလိနီၣ်ဂံၢ် (၉)အလၢ်တယၢ်တဘျီ အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ၄ ဘျီလၢဂီၤခီအဆၢကတီၢ်အံၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အကတီၢ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၣ်ဆၣ်ႇညီၣ်ကိသ၀ီသီပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အံၤ ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ ၅ ဂၤဒီး မ့မ့ၢ် KNU တကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံ၀ဲတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်သန့ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲမဟါ(လါမးရှး ၁၀)သီအနံၤ ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ပယီၤသုးလၢအဆီလီၤသးဖဲဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇပနွဲၢ်ကျါသ၀ီပူၤတဖၣ် ခီဖျိခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူဒူသ၀ီတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤလါမးရှးအတီၢ်ပူၤ KNU တူၢ်လိာ်မၤစၢၤ၀ဲပယီၤပၢၤကီၢ်သုးႇဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးႇ ဒီးကမျၢၢ်လၢအဟူးဂဲၤထီဒါမီၤစိရိၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲအဂၤ ၅၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိကဘၣ်မ့ၢ်ပယီၤသုးပညိၣ်ဟဲထီၣ်ခး၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤစံး၀ဲအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ