Home တၢ်ကစီၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မၤစၢၤတူၢ်လိာ်ဃာ်၀ဲ ပယီၤပၢၤကီၢ်ဒီးၦၤလၢအဟူးဂဲၤထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲ ၅၀ ဘျဲၣ်

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မၤစၢၤတူၢ်လိာ်ဃာ်၀ဲ ပယီၤပၢၤကီၢ်ဒီးၦၤလၢအဟူးဂဲၤထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲ ၅၀ ဘျဲၣ်

1426
0

လါမးရှး ၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁) မၤစၢၤတူၢ်လိာ်ဃာ်၀ဲပၢၤကီၢ်သုးႇ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးဒီးၦၤလၢအဟူးဂဲၤထီဒါ၀ဲသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ ၅၀ ဂၤဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ် ဖဲလါမးရှး ၁ သီ တုၤလၢ လါမးရှး ၈ သီအနံၤန့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ် အါတီၤအပူၤၦၤလၢဟဲဆဲးကျိးလၢကဟဲအိၣ်တဒၢသးလၢ KNU အအိၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ပာ်တဒၢဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတအိၣ််ဘၣ်အပူၤဒီး တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပၢၤကီၢ် ၉ ဂၤအမဲာ်ညါ ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၅၀ ဂၤလံလီၤႉ ဟဲတုၤ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အကစၢ်အကျိၤအကျဲလီၤႉ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပဒုးတ့ၢ်ဃာ်၀ဲဒၣ်မီၤစိရိၤတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤလီၤႉ ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအထီဒါမီၤစိရိၤန့ၣ် ကဲ၀ဲဒၣ် ပတံၤသကိးတဖၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်ဖီၣ်တၢ်အဃိ ကအိၣ်ဆိး၀ဲလၢကီၢ်ပူၤအဂီၢ်ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး ဒ်သိးတၢ်အိၣ်မူကဘံၣ်ကဘၢအဂီၢ်ဟဲစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအံၤ မတၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ််ပ တူၢ်လိာ်ဃာ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါမးရှး ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ထီဒါမီၤစိရိၤ (CDM)တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပူၤတဖၣ်ႇပဒိၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ႇ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီး ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအထီဒါမီၤစိရိၤတဖၣ်န့ၣ် သဂၢၢ်တူၢ် လိာ်ပာ်၀ဲဒ်သိးအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး ၦၤလၢကဆဲးဟဲအိၣ်တဒၢသးလၢ KNU ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤအကလုာ်ကလုာ်လၢဟဲအိၣ်ခူသူၣ်သးတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးပိာ်မုၣ်ႇပိာ်ခွါတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးသုးကီၣ်ကးတၢ်မဲာ်ချံတဖၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတနီၤအတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒူသထူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီအ၀ဲန့ၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤလၢအဟဲအိၣ်ကဒုသးခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်အဟဲဒီးအတၢ်ကူၣ်ဧါႇမ့ၢ်ကဲတၢ်မဲာ်ချံဧါႇတမ့ၢ်ဧါန့ၣ်ပတဲတသ့ဘၣ်ႉ တၢ်လၢၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိန့ၣ်လီၤဆီလိာ်အသးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ပဃိထံသမံသမိး၀ဲလီၤႉ ပမၤနီၣ်မၤဃါဟံးဃာ်အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲႇခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ်ႇမိပါမံၤႇဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤစရီတဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU အပူၤ တၢ်ပၢကီၢ်ရ့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၇ ဘ့ၣ်(သုးက့ ၇)ဘ့ၣ်ဒီး ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဃုာ်ဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့)လၢအဂၤတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်မၤစၢၤ၀ဲကမျၢၢ်လၢအအိၣ်တဒၢ သးလၢအထီဒါမီၤစိရိၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ