Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးဒွဲၣ်အူတၢ်မၤအီၣ်အလီၢ်

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးဒွဲၣ်အူတၢ်မၤအီၣ်အလီၢ်

1126
0
Photo: KNU

လါမးရှး ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇလူၢ်သီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် ဒီးဒွဲၣ်အူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တၢ်မၤအီၣ်အလီၢ်တဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်စံၣ်မှံအိၣ်ခူသူၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤကျိၤသူလ့ၤတၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါမးရှး ၁၇)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လူၢ်သီကီၢ်ဆၣ် လၢၢ်မုၢ်ပျီသ၀ီကရူၢ် ပယီၤသုးကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(တပခ)ဒီး ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် စကခ(၄)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးတဖၣ် ဖဲလါမးရှး ၁၅ သီ ဒီး ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် ဒွဲၣ်အူ ၀ဲသ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်မၤအီၣ်အလီၢ်အသိး ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တစှၤန့ၢ်ဒံး ၃၀ ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ လၢၢ်မုၢ်ပျီသ၀ီ လီၢ်က၀ီၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ(၅၆)ဒူၣ်ႇၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၄၇၀)ဂၤႇ ဟံၣ်ဂိၤလိာ်ဒၢသ၀ီ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ(၂၅)ဒူၣ်ႇၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၂၈၀)ဂၤ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံအိၣ်ခူသူၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢ(NLD)ကမျၢၢ်ပဒိၣ်အအိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးဟဲက့ၤကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ လူၢ်သီႇဒွဲၣ်လိဒီးဘုသိၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၃ ဘ့ၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့ ၅ တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးဟဲက့ၤကဲထီၣ်ဒီး လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်စံၣ်မှံအိၣ်ခူသူၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ