Home တၢ်ကစီၣ် သုးဒီးပၢၤကီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤကီမၤခဲမၤပျံၤမၤဖုးကမျၢၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် မူဒါအိၣ်လၢကဘၣ်ဒီသဒၢ၀ဲအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

သုးဒီးပၢၤကီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤကီမၤခဲမၤပျံၤမၤဖုးကမျၢၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် မူဒါအိၣ်လၢကဘၣ်ဒီသဒၢ၀ဲအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

4133
0

လါမးရှး ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ၦၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤတဖၣ် မီၤစိရိၤသုးကီၣ်ကးအသုးဖိဒီးပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်လၢအဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖၣ် မ့ၢ်မၤကီမၤခဲမၤပျံၤမၤဖုးကမျၢၢ်မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တကပၤကခီၣ်ဆၢဒီသဒၢ၀ဲအဂီၢ်မူဒါအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမးရှး ၅ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့=၅ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးဒ်အံၤအဖီၣ် တၢ်မၤကီမၤခဲမၤပျံၤမၤဖုးအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်တမံၤမံၤန့ၣ် ပတၢ်ပၢတၢ်ပြးပသုးမုၢ်ဒိၣ်ဃုာ်ဒီးကညီဖိခဲလၢာ် အမူအဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကခီၣ်ဆၢဒီသဒၢကဟုကယာ်က့ၤပကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကမျၢၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ထီဒါသုးမီၤစိရိၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (CDM)အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အတီ၀ဲအဃိ ပ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သး မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ဆီၣ်တခူထီၣ်စ့ၢ်ကီးခူပူၤ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်အတၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲဒီး အလီၢ်အိၣ်အသိးကဘၣ်ကဟုကယာ်လိာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၅ )စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအဟံးဃာ်၀ဲကလုာ်ဒိၣ်စိသနူဒီးသုးမီၤစိရိၤတဖုအံၤ လၢကမျၢၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ကီၢ်ပူၤႇ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိႇ ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ပကဘၣ်ဖီၣ်လိာ်စုဆီၣ်သကိးအီၤတုၤအလီၤပီှၢ်ကွံာ်သၦၢ်တၢၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲသုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤၦဲၤထီၣ် ၃၃ သီအမုၢ်နံၤန့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီအပူၤတဖၣ် ဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤကလီၤၦီၢ်ကွံာ်အဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်အသိး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ဘုသိၣ်ဒီးဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ် ၁၂ ကရူၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိခံကလးဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ် ဖဲလါမးရှး ၅ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လဲၤပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢဖၣ်ပူၣ်ဒီးကမၤမိၢ်၀့ၢ်အဘၢၣ်စၢၤကျဲမုၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် ၇ ထံၣ်လၢအမ့ၢ် ကလုာ်ဒိၣ်စိသနူဒီး သုးမီၤစိရိၤသနူကဘၣ်လီၤၦီၢ်ႇတၢ်ကဘၣ်ထူးသံကွံာ် ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ႇ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ် ဒရဲၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ႇတၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယာ်ကဘၣ်အိၣ်ႇဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ်ထံကီၢ်တဖၣ်တဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီပယီၤသုးဘၣ်ႇ ပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်အသးဒီး (NLD)ပဒိၣ်ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်အီၤတဖၣ်တၢ်ကဘၣ်ပျဲလီၤကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီတနီၤအပူၤ လၢတၢ်ထီဒါမီၤစိရိၤတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအပူၤန့ၣ် သုးကီၣ်ကးစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီးပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ် ခီဖျိလၢစူးကါ၀ဲတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအဃိ စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီတုၤလၢလါမးရှး ၄ သီအနံၤ ကမျၢၢ်လၢပာ်ဖျါထီၣ်သးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်(၅၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်သံ၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ဖီၣ်ဃာ်အိၣ်၀ဲ ၁ႇ၅၀၀ ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိကရူၢ်(AAPP) ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ