Home တၢ်ကစီၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးပဒိၣ်တဖုလံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲ

အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးပဒိၣ်တဖုလံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲ

1584
0

လါမးရှး ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤကလီၤၦီၢ်ကွံာ်အဂီၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအစၢလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအံၤ တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဖီလာ်ဘၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးပဒိၣ်တဖုလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးကရူၢ်လၢအလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမးရှး ၃ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ဆီၣ်တခူစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးတုၤ၀ဲဒၣ်လၢ သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူအမဲာ်ညါ ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအဟူးဂဲၤလၢ(CDM)အပူၤတဖၣ် ဘၣ်တူၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်မီၤစိရိၤဒီးသုးမီၤစိရိၤသနူအတၢ်အိၣ်ကၢအိၣ်ခိးတဖၣ်လီၤဒီး ခါဆူညါအဂီၢ်ဒ်သိးမီၤစိရိၤသနူတဖၣ်သုတဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် ကြၢးလၢတၢ်ကဘၣ်ဆိကမိၣ်တကီၢ်ခါ ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အတကွီၢ်အချၢအံၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တၢ်တဘၣ်မၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢကီၢ်ပူၤဘၣ်ဒီး ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးခါဆူညါတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲအံၤ အစၢတအိၣ်လၢ ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အပူၤဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ် ကဘၣ်ဃုန့ၢ်တၢ်အစၢလၢအဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအဂီၢ်လိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အစၢန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကြၢးလၢတၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးပဒိၣ်တဒူၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးပဒိၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး တဘၣ်ဃးလိာ် အသးဒီးတၢ်ကဃုထၢႇတဃုထၢဘၣ်ဒီး တကီၢ်ခါၦၤပာ်ဖျါထီၣ်သးအခိၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ NLD ခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်အကျိၤအကျဲကလဲၤသးဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ဒွါလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်(EAOs)အတၢ်ဟဲနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အံၤန့ၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအသိး ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးကမံးတံာ်(CRPH) ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲသုးကီၣ်ကးလၢအမ့ၢ်ကရူၢ်လၢအမၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်အဖီခိၣ် EAOs ကရူၢ်တဖၣ် ကဘၣ်က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါတမံၤမံၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်စံး၀ဲစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤသုးကီၣ်ကးလၢအမ့ၢ်ကရူၢ်လၢအမၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်အံၤန့ၣ် CRPH အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဖိးမံသဲးစးလၢ ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အတကွီၢ်အပူၤလီၤဒီး အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ကွၢ်ဆိကမိၣ် ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အတကွီၢ်အချၢလံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်သိးမီၤစိရိၤသနူႇသုးမီၤစိရိၤသနူသုတဟဲအိၣ်ထီၣ်ကဒါတဂ့ၤအဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်က့ၤကွဲးလီၤကဒါတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်လၢအသီဒီး လၢတၢ်ကကွဲးလီၤကဒါတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးမီၤစိရိၤသနူသုတဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်လၢအသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရၢၣ်ထံကီၢ်န့ၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ