Home တၢ်ကစီၣ် အံတူၢ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် တၢ်က့ၤဆှၢကဒါ

အံတူၢ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် တၢ်က့ၤဆှၢကဒါ

1470
0

လါမးရှး ၂၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိလၢသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ ဖဲမဟါ(လါမးရှး ၂၈)သီ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ် အံတူၢ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၂ႇ၀၀၉ ဂၤလၢအလဲၤဃ့ၢ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ် ဖဲတနံၤအံၤဟါခီ ၅ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်က့ၤဆှၢကဒါ၀ဲလၢအလီၢ်ကျဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အံတူၢ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢတၢ်က့ၤဆှၢ၀ဲတဖၣ်အံၤ ခီဖျိက့ၤကဒါလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အဃီ တဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တကီၢ်ခါခဲအံၤလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲလၢကစၢၢ်ခိၣ်ကလိကျါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤအသုးကဟဲခးတၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ မဲၢ်နုာ်ထၣ်ႇဃိၣ်က့ၣ်ႇအံတူၢ်ထၣ်ဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤအကပိၤကပၤပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဂၤ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် လဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤန့ၣ်လီၤႉ