Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဆၢကတဲာ်ဘၣ်အဃိ ဖၣ်ပူၣ်-ကမၤမိၢ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အကပၤ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဆၢကတဲာ်ဘၣ်အဃိ ဖၣ်ပူၣ်-ကမၤမိၢ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အကပၤ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

1774
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၅ အပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ ဖၣ်ပူၣ်=ကမၤမိၢ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အကပိၤကပၤသ၀ီတဖၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးအဃိ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ဒီးဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဒီးဖၣ်ပူၣ်=ကမၤမိၢ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် န့ၤကါႇ၀ၣ်သိခိၣ်ႇမဲာ်ကျံၤခံသ၀ီႇ၀ီဒူႇ ထံကိၢ်သ၀ီဃုာ်ဒီးသ၀ီပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၃၀ ဘျဲၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်၀ဲဆူသ၀ီလၢအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤမီၤအ့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အကပိၤကပၤန့ၣ်သ၀ီအိၣ်ဒီဒူၣ်ညါလီၤႉ ပယီၤသုးဒီး BGF သုးတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါထီဘိလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ဟဲထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီလီၤႉ တၢ်ခးလိာ်သးစ့ၢ်ကီးကဲထီၣ်အဆၢတတဲာ်ဘၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်လၢ သ၀ီလၢအယံၤဒီးကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ဆၣ်ခံဘ့ၣ်အပူၤခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲ ၂ႇ၀၀၀ ဂၤ ဘျဲၣ်ဒီး သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အလီၢ်တဖၣ် သ၀ီဒီတဖျၢၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးအဃိ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂ သီအနံၤ ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကၠီၣ်ဖါသ၀ီဖိ ၂ ဂၤႇ လါအ့ဖြ့ၣ် ၇ သီအနံၤ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် န့ၤကါသ၀ီဖိ ၄ ဂၤ သံကဒီး၀ဲအသိး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁ သီအနံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢကပတုာ်ဆိဃာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး ၁ လါဘၣ်ဆၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဒီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်/သုးက့ ၇ ဘ့ၣ်အပူၤ ကညီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၃၀ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ