Home လုၢ်ဖိထါဖိ “စၢၤသွဲၣ်ကဂ့ၤဘၣ်ကတီၤ”

“စၢၤသွဲၣ်ကဂ့ၤဘၣ်ကတီၤ”

1130
0

“စၢၤသွဲၣ်ကဂ့ၤဘၣ်ကတီၤ”

၁.ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်မူနီၣ်ထိၣ်
နီၢ်ခိနီၢ်သးကဂ့ၤဒိၣ်
ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ကၢပ၁်ဖှိၣ်
ကဲထီၣ်က့ၤလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်

၂.တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဖုၣ်ထီ
လီၢ်လၤမူဒါပီညါသီ
သိၣ်လိနဲၣ်လိဟ့ၣ်ခီယုၤ
သးစၢ်အိၣ်ဒၣ်ထုတရုၤ

၃.ၦၤသးစၢ်လၢစိၤခဲအံၤ
တၢ်ကွၢ်တလီၤအိၣ်အါမံၤ
ဟ့ၣ်တခူဟံးစုနဲၣ်ကျဲ
တအဲၣ်ဒိးဟံးတမၤထွဲ

၄.ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်အိၣ်သး
ကညီသးစၢ်လူၤဘၣ်သး
မ့ၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်န၁်က့
ဂ့ၢ်လိ၁်ဝဲဟံးန့ၢ်တသ့

၅.ခါခဲအံၤတၢ်မူးတၢ်ရၢ်
“ယၤ” ဒိၣ်စိလုၣ်ဘၢကွံ၁်တၢ်
ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤဘၣ်ဆၣ်
ၦၤတသးစဲတကနၣ်

၆.တၢ်အိၣ်မူတစိၢ်တလီၢ်
အိၣ်မူကဲဘျုးၦၤဂၤဂီၢ်
တၢ်လိၣ်ဘၣ်နမၤဂ့ၤအီၤ
စၢၤသွဲၣ်ကဂ့ၤဘၣ်ကတီၤ.

လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
လါထ့ကူ၁်.၇.၂ဝ၂၁