Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကဆှၢ၀ဲဆူၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်သုးဟ့ၣ်အခွဲးလၢတဘျီအဂီၢ်

တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကဆှၢ၀ဲဆူၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်သုးဟ့ၣ်အခွဲးလၢတဘျီအဂီၢ်

1596
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးတၢ်ကလဲၤဟ့ၣ်မၤစၢၤကညီၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအအိၣ်ကတာ်ထီအသးဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤ သီလဲၤထၣ်တၢ်လီၢ်အံၤ ဖဲတနံၤ(လါအ့ဖြ့ၣ် ၅သီ) အံၤဂီၤခီအဆၢကတီၢ် လီၢ်က၀ီၤကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကလဲၤဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤ တဖၣ်အံၤလၢတဘျီဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ “ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ဟဲထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲအဃိ ဟ့ၣ်၀ဲအခွဲးအိးထီၣ်၀ဲလီၤႉ တမ့ၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဃိ အိးထီၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ်တဘျီအဂီၢ်လီၤႉ ခဲအံၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဖိးတၢ်လံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢချံပူၤဘၣ်ဖၢလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခဲအံၤလၢၦၤစံၣ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကလဲၤဆှၢ၀ဲတဖၣ် ခီဖျိကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အတၢ်တၢၣ်ပီၣ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအဃိ တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကလဲၤဆှၢဒီး တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကလဲၤဆှၢကဒီး၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢၣ်ပီၣ်ထိၣ်ဃူဒီးကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်၀ံၤမး တၢ်ဆှၢအီၤကန့ၢ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကံ၁် လါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီအနံၤ တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကလဲၤဆှၢ၀ဲဆူ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအအိၣ်တဖၣ် လဲၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ သီလဲၤထၣ်ဘၣ်ဆၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဟ့ၣ်အခွဲးလၢကလဲၤဆှၢ၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ကၠီၣ်တဲၣ်ကညီကရူၢ်(KTG)ဒီး NGO တၢ်ကရၢကရိလၢ အတမ့ၢ်ပဒိၣ်တဖၣ် ဟဲတီၣ်၀ဲလၢသိလ့ၣ်အခိၣ် ၂၀ ဘျဲၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ် ဘုသးႇသိႇအံသၣ်ႇခီနီဃ့ႇထံအီ ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ