Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ တၢ်ဖီၣ်ကဒီးၦၤဟူးဂဲၤ CDM ကၠိသရၣ်မုၣ်တဂၤ

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ တၢ်ဖီၣ်ကဒီးၦၤဟူးဂဲၤ CDM ကၠိသရၣ်မုၣ်တဂၤ

1557
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ ကၠိသရၣ်မုၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ထီဒါသုးမီၤစိရိၤ (CDM) အပူၤတဂၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၁ သီ ဟါခါအဆၢကတီၢ် သုးကီၣ်ကးအသုးဒီးပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ် လဲၤနုာ်လီၤဖီၣ်အီၤဖဲတၢ်လီၢ်လၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိသရၣ်မုၣ်နါနွ့နွ့လဲၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိသရၣ်မုၣ် လီၤဘၣ်မူဒါလၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်ကၠဲၣ်သ၀ီတီၤဖုၣ်ကၠိဒီး ခီဖျိဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤသုးဒီးပၢၤကီၢ်သုးဟးဖီၣ်တၢ်အိၣ်အဃိ ဖဲအလဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ အသကိးအဟံၣ်အ့ၤဒူၣ်သ၀ီပူၤအဆၢကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲအီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီးအီၤတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ဟဲဖီၣ်အီၤလၢအမိအဟံၣ် ခီဖျိအ၀ဲတအိၣ်လၢဟံၣ်ဘၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်ကဒုးနဲၣ်ပၠးအအိၣ်လီၢ်အဂီၢ် တၢ်ကိး၀ဲအပုၢ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်တဲအပုၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ် မၢအလဲၤပၠးတၢ်လီၢ်ဒီးဖီၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လဲၤဖီၣ်ကၠိသရၣ်မုၣ်နါနွ့နွ့လဲၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဖဲမုၢ်နၤခီအနၣ်ရံၣ် ၁၀ ဘျဲၣ်ဒီး ပၢၤကီၢ်သုးႇသုးဖိတဖၣ်ဒီး ၦၤအဂၤ ၃၀ ဘျဲၣ်ႇသိလ့ၣ် ၅ ခိၣ် ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒၣ်သရၣ်မုၣ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအထံၣ်ဒီးအမဲာ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိသရၣ်မုၣ်တဂၤအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကါနါ(ကမ်းနား)ကျဲအသိး တချုးဒံးလၢမုၢ်နံၤ၀ဲန့ၣ် ဒ်သိး သရၣ်မုၣ်အံၤကလီၤကဒါက့ၤကၠိသရၣ်မူဒါအဂီၢ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤဒၢး ကိးဃာ်အီၤအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ ကၠိသရၣ်မုၣ်လၢအဟူးဂဲၤလၢ(CDM)အပူၤတဂၤစ့ၢ်ကီး ဖဲမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ် ပၢၤကီၢ်သုး ဒီးသုးဖိတဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲအိၣ်အဃိ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ကၠိသရၣ်/သရၣ်မုၣ်တဖၣ်လၢအဟူးဂဲၤလၢ(CDM)အပူၤတဖၣ် ဘၣ်အိၣ်၀ဲလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ