Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ KNU သုးက့-၃ ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ကမျၢၢ်သံ ၁၁ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၅ ဂၤ

သုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ KNU သုးက့-၃ ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ကမျၢၢ်သံ ၁၁ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၅ ဂၤ

3308
0

လါမးရှး ၃၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါမးရှး ၃၀ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၃ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဆူ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ KNU သုးက့ ၃ ဟီၣ်က၀ီၤ ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်ဒမၣ်ခၠီဖျါႇ လ့ၤခၠိၤတီၣ်အကပိၤကပၤအဃိ ကမျၢၢ်သံ၀ဲ ၁၁ ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိ ၅ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အလီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဘူး၀ဲဒီး ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် KNU စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် KNLA သုးရ့ၣ် ၇ တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအသံအဘၣ်ဒိတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ၦၤလၢအဘၣ်ဒိ ၅ ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး KNU သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤအၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်မူဒါခိၣ်လၢအအိၣ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤတဂၤ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲမဟါလါမးရှး ၃၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအ drone န)ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ KNU စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် သုးရ့ၣ် ၇ ဒီး ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်အဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“အခီၣ်ထံးတနံၤန့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကဘီယူၤလီၤႉ ခံသီတသီန့ၣ် ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီး(drone)အဃိ ဘၣ်ပလီၢ်ပဒီသးတစဲးလီၤႉ အပူၤကွံာ်လၢညါလၢသုးရ့ၣ်(၇)အပူၤန့ၣ် ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီး (drone )တအိၣ်ဘၣ်ႉ ခဲအံၤမ့ၢ်ကကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဂီၢ် ဟဲကွၢ်တၢ်ဧါဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ တယးကွၢ်တဘၣ်ဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်မူဒါခိၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ခီပနံၣ်ၦၤခူၣ်ထူဖိ ၅ ဂၤသံ၀ဲတဘျီဃီအသိး ၦၤလၢအဘၣ်ဒိတဖၣ်အကျါသံကဒီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟံးတၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ သိလ့ၣ်ခူၣ်ကျဲ ၃ ခိၣ်ဒီး တဆံပၣ်သိလ့ၣ် ၄ ခိၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒီး ဒူသ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဒီး သုးရ့ၣ်(၇)တၢ်လီၢ်တနီၤစ့ၢ်ကီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကယၤဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ