Home တၢ်ကစီၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအဟဲဆီလီၤသးဖဲ ချၢၣ်- တကူၣ်တဲၣ်သ၀ီအပူၤတဖၣ် ကက့ၤကဒါဆူအလီၢ်အကျဲ

သ၀ီဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအဟဲဆီလီၤသးဖဲ ချၢၣ်- တကူၣ်တဲၣ်သ၀ီအပူၤတဖၣ် ကက့ၤကဒါဆူအလီၢ်အကျဲ

1356
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအဟဲဆီလီၤသး ဖဲ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်=တခိၣ်တဲၣ်သ၀ီ ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တဖၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤကဒါဆူအလီၢ်အကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါထီၣ်သီအခါ သုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဖဲပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိသမံသမိး၀ဲဒၣ်ၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖိတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ် ဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲတၢ်ကွးရီဘၢၣ်အထုးတၢ်မၤႇတၢ်မၤ၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်ဒီး လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“စးထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲတုၤန့ၣ် လဲၤကွးရီဘၢၣ်အထုးႇလဲၤလၢခုးပူၤစံာ်ပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ပျံၤလၢကခး၀ဲတၢ်လီၤႉ တူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်လၢၤဘၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ဧါႇမ့ၢ်ကဘၣ်စံၣ်လီၣ်ဧါႇအိၣ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အဃိဘၣ်ပျံၤတၢ်လီၤႉ လၢနံၣ် ၅၀ တၢ်ဒုးအပူၤ ဘၣ်ခီဖျိ၀ံၤလံလီၤႉ အဲၣ်ဒိးဃ့၀ံသးစူၤလၢကက့ၤကဒါန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိ နီၢ်ကူၣ်ကူၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီ ဟါခီ ၇ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤ တကူၣ်တဲၣ် ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်အပူၤ သုးကီၣ်ကးအသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢသုးတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဟဲအိၣ်ဆီ လီၤသး၀ံၤအလီၢ်ခံ သ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် လဲၤတၢ်မၤလၢမုၢ်နၤခီတဘူၣ်လၢၤဘၣ်အမဲာ်ညါ ထံကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ႇကမျၢၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ကသမံသမိးအ၀ဲသ့ၣ်အဃိ ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ သုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဒီး လၢ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ကရၢကရိထီၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးဒီးတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ