Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ဒီး KNU/KNLA(PC) ကရူၢ်အံၤ ကြၢးလၢကဘၣ်ကနၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီးအကလုၢ်အဂ့ၢ် KPSN စံး၀ဲ

DKBA ဒီး KNU/KNLA(PC) ကရူၢ်အံၤ ကြၢးလၢကဘၣ်ကနၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီးအကလုၢ်အဂ့ၢ် KPSN စံး၀ဲ

1897
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် -DKBA ဒီး ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး -KNU/KNLA(PC) ခိၣ်နၢ်လၢအလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးကီၣ်ကးတဖၣ်အံၤ ကြၢးလၢကဘၣ်ကနၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီးအကလုၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ၦာ်ဘျးစဲ -KPSN ဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၆ သီအနံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး DKBA ဒီး KNU/KNLA(PC) ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤခံဒူၣ် လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး သုးကီၣ်ကးဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်မၤဖျါထီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးကမံးတံာ် -NSPC ကရူၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပသံဒိးသံကွၢ်၀ဲ ကညီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ၦာ်ဘျးစဲ -KPSN အၦၤကတိၤတၢ်ပၢ နီၢ်၀ါခုၣ်ရှံ ဒီး အ၀ဲဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပယီၤသုးအံၤမၤသံ၀ဲဒၣ်ဒူဖိသ၀ီဖိထံဖိကီၢ်ဖိဆှုၣ်မဲာ်ကဲၤမဲာ်ႇဟဲထီၣ်ဒုး၀ဲဒၣ်ပဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်ဒီးကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလီၤႉ အဃိန့ၣ်ပထံၣ်လၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့မ့ၢ်ၦၤလၢအဆၢထၢၣ်လၢၦၤထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ် မ့မ့ၢ်ၦၤလၢအဒုးတၢ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤလၢကတြီဆၢ၀ဲဒၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ပထံဖိကီၢ်ဖိန့ၣ် ကြၢးလၢကဘၣ်ကနၣ်စ့ၢ်ကီးထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အတၢ်ထံၣ်အကလုၢ်လီၤႉ မ့ၢ်လဲၤလၢနီၢ် တဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇလဲၤလၢတၢ်ကရၢကရိမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် လ့ၤတက့ၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်တကြၢးလၢပဘၣ်မၤဘၣ်မီၤနီၤႉ ပမ့ၢ်လဲၤလၢနီၢ်တဂၤနါက့ခီဖျိလၢပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကရၢကရိအဃိ အ၀ဲန့ၣ် ပတဲလၢပလဲၤလၢပကစၢ် တၢ်ဘၣ်သးတသ့ဘၣ်ႉ ပမ့မ့ၢ်ၦၤလၢအအဲၣ်တၢ်သဘျ့တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ် ကြၢးလၢပကဘၣ်ကနၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိအကလုၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး NSPC ကရူၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခီန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဒီး တပၣ်ဃုာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU/KNLA(PC) သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤညိၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကါဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် လၢပစိၤလၢညါတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးမုၣ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ခီ ပနံၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါမီၤနီၤႉ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါအံၤဘူးကန့ၢ်ဘူးကန့ၢ်တ၀ံၤတတဲာ်ဘၣ်တကဲထီၣ်ဘၣ်အဃိ မ့ၢ်ကဘၣ်ဆဲးကျိးဒီးမတဂၤလဲၣ်န့ၣ် ပဃုကျဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပမၤဃာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အသးသမူအိၣ်ဒံးဧါႇမ့ၢ်ကဘၣ်ဆဲးမၤဒ်လဲၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တခါန့ၣ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်မီၤနီၤႉ ပတဲသကိး ၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီမ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးႇကျဲလၢပတ့ဃာ်လၢညါတဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိးပဆဲးမၤအီၤကသ့အဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ DKBA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် တီၣ်ခိၣ်ရိၣ်မဲလဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ််တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး တမ့ၢ်လဲၤ၀ဲလၢတၢ်ကရၢကရိခၢၣ်စးဒ်လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA သုးခိၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ သုးကီၣ်ကးတကပၤ NSPC ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ=၂ ယၤပၠ့ၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကမံးတံာ်ဖိတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲအသိး DKBA တကပၤ သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့ တီခိၣ်ရိၣ်မဲခၢၣ်စးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး KNU/KNLA(PC) တကပၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ် နီၢ်ကပီၤထူ တီခိၣ်ရိၣ်မဲခၢၣ်စးကရူၢ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤ တၢ်တဲသကိးဘၣ်ဃးဒီး ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဂုၤထီၣ် ပသီထီၣ်ႇတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးႇကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်အဂီၢ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဆဲးဖီကဟၣ်လီၢ်ႇတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးကီၣ်ကး မၠၤမၣ်အလ့ တၢ်ကစီၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ