Home တၢ်ကစီၣ် KNU သုးက့ ၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်

KNU သုးက့ ၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်

1615
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါအ့ဖြ့ၣ် ၆)သီ ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးရ့ၣ် ၁၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ် ဖဲဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်(မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇယ့ကီၢ်ဆၣ်)မၤအီၤသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲ“မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇယ့ကီၢ်ဆၣ်ႇမၤအီၤသ၀ီအပူၤ ဖဲတဟါအံၤ စးထီၣ် ၆ နၣ်ရံၣ် ၄၀ မံးနံး တုၤလၢ ၇း၃၀ မံးနံးတစု တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဖၢမုၢ်လီၤႉ တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံဒုတသ့ၣ်ညါနီတမံၤဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီန့ၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဆဲးဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ