Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ကပၤသ၀ီပူၤတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ကပၤသ၀ီပူၤတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

1496
0

လါမ့ၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိမီၤစိရိၤအသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးက့(၅)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအအိၣ််ဘူးဒီးဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်တဖၣ် ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတသ့ဘၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်ဘူးထီၣ်ကလၢၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိစးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး လၢာ် ဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢတၢ်ချၢတန့ၢ်လၢၤဘၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဆၢတတဲာ်ဘၣ်အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတန့ၢ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ ၀့ၢ်ချၢဒီးသ၀ီအချၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိတၢ်ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ၦၤလၢအဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတဖၣ်ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတနီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ဆဲးလဲၤသးဒ်အံၤဒု ဆူညါတလါန့ၣ် ကဘၣ်အီၣ်က့ၤမ့ၤချီလီၤႉ မၤတၢ်တန့ၢ်နီတမံၤဘၣ် စ့မ့ၢ်အိၣ်နါက့ဟးဃုၦ့ၤအီၣ်ဟုသးႇသိႇအံသၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ ကလဲၤဃုအီၣ််တၢ်လၢကျီးပူၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ခီၣ်အပိၣ်တပၣ်ဘၣ်အဃိလဲၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ဖဲလဲၤဆၢကတီၢ်တၢ်ဒုးမ့ၢ်ကဲထီၣ်ဒုတညီဘၣ်ႉ ခး၀ဲဒီး ကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ ခီဖျိတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲ ဖၣ်ပူၣ်=ကမၤမိၢ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အဃိ သိလ့ၣ်လၢအတီၣ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဟးထီၣ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ၀့ၢ်ပူၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ တဖၣ်ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ အဂၤတဖၣ်အလုၢ်အၦ့ၤထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ကျးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးစှၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သ၀ီလၢအဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတဘူၣ်ဘၣ်အိၣ်၀ဲအါမးဒီး ဒူသ၀ီကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဘူး ဒီးထံကျိတနီၤန့ၣ် ဟးဃု၀ဲဒၣ်ကျဲဒီးလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးလၢ မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤ မီၤစိရိၤအသုးကလၢၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကမျၢၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဟးထီၣ်နုာ်လီၤန့ၣ် ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤ၀ံၤမး နုာ်လီၤဟးထီၣ်သ့အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ