Home တၢ်ကစီၣ် ထါမဟ့ၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ၦၤဘၣ် ခိ၀ံၣ်-၁၉ တၢ်ဆါအိၣ်တုၤလၢ ၅၉ ဂၤ

ထါမဟ့ၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ၦၤဘၣ် ခိ၀ံၣ်-၁၉ တၢ်ဆါအိၣ်တုၤလၢ ၅၉ ဂၤ

854
0
Photo: Thawda Bu- Facebook

လါမ့ၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် ထါမဟ့ၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲအက၀ီၤအပူၤ တုၤလၢလါမ့ၤထီၣ် ၁၀ သီအနံၤတစု ၦၤဘၣ် ခိ၀ံၣ်=၁၉ တၢ်ဆါအိၣ်တုၤလၢ(၅၉)ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒဲက၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ် ခိ၀ံၣ်=၁၉ တၢ်ဆါ ၅၉ ဂၤအံၤ တၢ်တထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါ တၢ်ပနီၣ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢဒဲက၀ီၤချၢကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး တၢ်ကူဆါယါဘျါအ၀ဲသ့ၣ်ဖဲဒဲက၀ီၤအပူၤခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤကမံးတံာ် နီၢ်အဲမလံး စံးဘၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်ၦၤသံတအိၣ်ဒံဘၣ်ႉ တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆါဃၢ်ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂ သီလီၤႉ ၦၤလၢအ ဘၣ်ကူတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲလၢဒဲက၀ီၤအပူၤလီၤႉ ဘၣ်ကူ၀ဲဒၣ်တဆီလၢၦၤလဲၤမၤတၢ်မၤလၢတၢ်ချၢအအိၣ်လီၤႉ ခဲအံၤဒဲက၀ီၤဒီတဖျၢၣ်န့ၣ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ ၦၤထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤမီၤနီၤႉ တသ့တဘၣ်မ့ၢ်ဘၣ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢန့ၣ် ဟးထီၣ်န့ၢ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်တဂၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် ခိ၀ံၣ်=၁၉ တၢ်ဆါဟဲအါထီၣ်၀ဲအဃိ ၦၤအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤတဖၣ်ဒ်သိးတၢ်ဆါသုတရၤလီၤသးသုတအါထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ် ဒဲက၀ီၤကျဲဟးထီၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်(lockdown)၀ဲအမဲာ်ညါ ၦၤလၢအိၣ်ဒဲက၀ီၤပူၤခဲလၢာ် တၢ်ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢကဘၣ်အိၣ်လၢ(stay at home)ဟံၣ်ပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: Thawda Bu- Facebook

ထါမဟ့ၣ်ဒဲက၀ီၤဖိ နီၢ်ဒါဒါ စံး၀ဲ“တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်ဒု(TBC)ဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်ဃာ်အိၣ်အဃိ ဘၣ်အီၣ် ကွၢ်အီၣ်ကွၢ်အီၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်အီၣ်ထဲတၢ်ခါန့ၣ်တသ့ဘၣ်မီၤႉ ကလဲၤၦ့ၤအီၣ်ၦ့ၤအီတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်စ့ၢ်ကီး ခဲအံၤခီဖျိကျဲလၢကဟဲလၢဒဲက၀ီၤပူၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒုအိၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လဲၤၦ့ၤအီၣ်တၢ်တ ခါခါလၢကျးပူၤန့ၣ် ဘၣ်လဲၤၦ့ၤအီၣ်တဂၤ၀ံၤမးတဂၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၉)ဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် မဲၢ်လးႇ အူဖၠၣ်ႇနိၣ်ဖိႇမဲၢ်လးအူးႇမဲၢ်ရၤမိၢ်ႇထါမဟံၣ်ႇဘၣ်ဒိၤယါ ဒီး နီၣ်ဂံၢ်(၁)ႇနီၣ်ဂံၢ်(၂)ကရ့ၣ်နံၣ် ဒီး ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲ လၢာ်အိၣ်၀ဲ(၉၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ထါမဟ့ၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤလၢအအိၣ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် လၣ်ဘူၤရံကီၢ်ရ့ၣ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိ(၅ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဟဲအိၣ်ကဒု၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံာ်(KRC)တၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ တကီၢ်ခါခဲအံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်ပူၤ ထါမဟံၣ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်=၁၉ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၈၆ႇ၉၂၄)ဒီး ၦၤသံအိၣ်၀ဲ(၄၅၂)ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၁ သီ ကၠီၣ်တဲၣ်ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ