Home တၢ်ကစီၣ် ဒ် NCA တၢ်မၤအတကွီၣ်အသိး ကလူၤပိာ်မၤထွဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီးဟံးဃာ်ကျၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် KNU ကရၢခိၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

ဒ် NCA တၢ်မၤအတကွီၣ်အသိး ကလူၤပိာ်မၤထွဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီးဟံးဃာ်ကျၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် KNU ကရၢခိၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

2673
0

လါမ့ၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)တၢ်မၤအတကွီၣ်အသိး ကရူၢ်ကရၢလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ကလူၤပိာ်မၤထွဲလီၤ တံၢ်လီၤဆဲးဒီးဟံးဃာ်ကျၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၀သီအနံၤ KNU ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒီးဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ

“KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ ကဆဲးလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးႇ တၢ်မၤအတကွီၣ်တဖၣ်ဒီး အဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်ကရူၢ်ကရၢလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဒ်တၢ်ပတုာ် တၢ်ခး(NCA)တၢ်မၤအတကွီၣ်အိၣ်၀ဲအသိး ကလူၤပိာ်မၤထွဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး ကဟံးဃာ်ကျၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် ကီၢ်ပယီၤပူၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဆီတလဲတၢ်အိၣ်သးတခါအဖီခိၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤ လၢတၢ်သူၣ်တမုာ်သးတမုာ်အပူၤထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဘှါရှဲ၀ဲလၢဖီၣ်စုက၀ဲၤအကျိၤအကျဲအဃိ တၢ်ပာ်သးအိၣ်လၢ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျိၤအကျဲအဂ့ၤလၢအမ့ၢ် ဃုသကိးအစၢလၢကထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ ဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ဆဲးလီၤ၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖိၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိ ၈ ဒူၣ် လၢအူသ့စ့ၣ်ပဒိၣ်ပၢတၢ်အစိၤအခါန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ပာ်သးလီၤဒီး တမ့ၢ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤခဲလၢာ်အတၢ်ပာ်သးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဘၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ