Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ထုးဖးသးကရူၢ် ဖီၣ်၀ဲဒၣ် ပယီၤပၢၤကီၢ်(၃)ဂၤဒီး သုးမၤသံမ့ၣ်အူ(၁)ဂၤ

DKBA ထုးဖးသးကရူၢ် ဖီၣ်၀ဲဒၣ် ပယီၤပၢၤကီၢ်(၃)ဂၤဒီး သုးမၤသံမ့ၣ်အူ(၁)ဂၤ

1134
0

လါမ့ၤ ၃၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

DKBA ထုးဖးသးကရူၢ် ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ကလံၤထံး မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၤလ့ၤမၠဲၤ၀့ၢ် ဟီၣ်က၀ီၤပယီၤပၢၤကီၢ် ၃ ဂၤ ဒီးသုးမၤသံမ့ၣ်အူဖိ(၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤ(လါမ့ၤ ၃၁)သီ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ် ဖဲ၀ီၤလ့ၤ၀့ၢ်=မၠၣ်၀တံၣ်ကျဲဆဲးဖးဒ့အကပိၤကပၤန့ၣ် DKBA ထုးဖးသးကရူၢ် ဖီၣ်၀ဲဒၣ် ၀ီၤလ့ၤမၠဲၤ၀့ၢ် ပယီၤပၢၤကီၢ်မူူဒါခိၣ်တဂၤဃုာ်ဒီး ပၢၤကီၢ်သုးဖိ(၂)ဂၤဒီး သုးမၤသံမ့ၣ်အူဖိ(၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖီၣ်ပၢၤကီၢ်သုး(၃)ဂၤဒီး သုးမၤသံမ့ၣ်အူဖိတဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရၤလီၤသုးဂံၢ်ဘါဒီး ဃုသ့ၣ်ညါသမံသမိး၀ဲတၢ်ကိၢ်ကိၢ်ဂီၤဂီၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒူသ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ကၠီးခဲးႇဖလူဒီးအ့ၤကၠ‹မၠဲၣ်သ၀ီ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဃိ ဟးပလဲာ်သးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီအ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤသဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်အံၤ စးထီၣ်ဖဲ(၂၀၁၅)နံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ထုးဖးက့ၤအသးလၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ကရူၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ကရူၢ်အံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးအိၣ်၀ဲအဘျီအါမးဃုာ်ဒီး မၠၣ်၀တံၣ်=ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်ဖီခိၣ်တၢ်ဒုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ