Home တၢ်ကစီၣ် KNU ကရၢခိၣ် ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးအဖီခိၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ ၂ ဘ့ၣ်

KNU ကရၢခိၣ် ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးအဖီခိၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ ၂ ဘ့ၣ်

2629
0

လါမ့ၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ကရၢခိၣ် စီၤမူၤတူစ့ဖိ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သးအဖီခိၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၣ်မီ တူၢ်လိာ်ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သး ၂ ဘ့ၣ် ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၁၃)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သး ၂ ဘ့ၣ် လၢအပၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်(၉)ထံၣ်အံၤ တၢ်ထိၣ်ဃူတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဒီးကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲ“လံာ်၀ဲန့ၣ်ပထံၣ်လၢအိးလဲ(online)ပူၤလီၤႉ တထံၣ်လိာ်သးဒီးအကစၢ်ဒံးဘၣ်ႉ တဲ၀ဲလၢ(ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်)အကစၢ်ဒၣ်၀ဲကရှဲပၠး၀ဲလီၤႉ ယဆိမိၣ်ဒုကမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ဒ် KNU ကရၢခိၣ် အတၢ်ပာ်သးအသိးလီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီးလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအံၤ တုၤလၢခဲအံၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ၦၤခဲလၢာ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်အဖီခိၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအကစၢ်ဒၣ်၀ဲမ့ၢ်ရှဲပၠး၀ဲဒုကဂ့ၤ၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်သး ၂ ဘ့ၣ်အကျါ ၁ တဘ့ၣ်အပူၤ ဒ်တၢ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ပာ်လၢ ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စု က၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤအမဲာ်ညါအသိး လၢကသူၣ်ထီၣ်ခါဆူညါဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ထဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်ကျဲသနူဧိၤလီၤ ကကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်လၢထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ် အဂ့ၢ်ႇ KNU ကရၢခိၣ် အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်တၢ်ပာ်သးအံၤ လၢကညီဒီတကလုာ်ဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘျုးအိၣ်၀ဲဒီး ၦၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဃုအစၢအဂီၢ် ဃ့ကညးဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါလၢ ၂ တဘ့ၣ်အပူၤ လၢ(ဖဆပလ)ပဒိၣ်အစိၤ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲကရူၢ်လၢအတဖိးသဲစးဘၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢအူသ့စ့ၣ်ပဒိၣ်ပၢတၢ်အစိၤ ခီဖျိဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ်(NCA)န့ၢ်၀ဲအဃိ တၢ်ထုးသံကွံာ်၀ဲကရူၢ်လၢအတဖိးသဲဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီး တကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအပူၤ တကြၢးအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်စူးကါအီၣ်ကရူၢ်တခါအသိးဘၣ် အဂ့ၢ်ႇ ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်ပတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အကျိၤအကျဲအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိကျဲသနူအကျိၤအကျဲလၢအမ့ၢ်တီ၀ဲအဃိ တုၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအိၣ််ဆၢထၢၣ်သ့၀ဲ အဂ့ၢ်ႇ မ့ၢ်မၤတီတီလိၤလိၤဒ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲအသိးန့ၣ် ဒီတကလုာ်အတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်၀ဲဒီး မ့ၢ်ကမၣ်န့ၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သူးသ့ၣ်လၤကပီၤကလီၤမၢ်၀ဲဒီး တၢ်ကပာ်ပနီၣ်ကဒီးၦၤလၢကရၢလၢအတဖိးသဲစးသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ဆဲးပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး တကီၢ်ခါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤ ကလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)အတကွီၣ်အပူၤအသိးဒီး ကဖီၣ်ဂၢၢ်ဃာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၀ သီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအတၢ်ပာ်သးအဖီခိၣ် ကညီၦၤတ၀ၢဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပူၤ တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်ကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤန့ၣ်လီၤႉ