Home တၢ်ကစီၣ် KNU ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်အလီၢ် တၢ်ဆီတလဲတအိၣ် တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ

KNU ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်အလီၢ် တၢ်ဆီတလဲတအိၣ် တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ

649
0

လါမ့ၤ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်မၤ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၁)၀ီတ၀ီ တၢ်ဃုထၢ ထီၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် ၄ နံၣ်တဘျီအပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ဆီတလဲသးတအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်က့ၤဃုထၢ ထီၣ်ကဒါအလီၢ်လီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၁၉)သီအနံၤ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၢ်ခံကတၢၢ်အနံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇကီၢ်ဆၣ်ဒီးဒူသ၀ီကရူၢ်အပတီၢ် ခၢၣ်စးလၢအဟဲထီၣ်၀ဲတဖၣ် ဒ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်တၢ်မၤအကျိၤကျဲအသိး ဖဲတၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ ၄ ဂၤအံၤအကျါ ထဲဒၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ စီၤဂ့ၤထူန့ၣ် တၢ်တဃုထၢထီၣ်အီၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် စီၤအီၤမီၤအ့ ဒီး နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤဘၤဒံၤဖိတဖၣ်တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤကၠီၤဖၠူၤအံၤ ဒ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤပူၤအသိး တလိၣ်က့ၤဃုထၢလၢၤဘၣ်ဒီး ဆဲးအိၣ်ဒံး၀ဲဒ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤပၢၤခိၣ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်ဆိ၀ဲ ကီၢ်ရ့ၣ် ထီဘိကမံးတံာ် ၃၁ ဂၤဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်အခိၣ်ဒိၣ်အံၤ က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ ခိၣ်နၢ်ဒိၣ် ၃ ဂၤလၢအမ့ၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ႇနဲၣ်ရွဲၣ်ႇနဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤတဖၣ်ဒ်တၢ်ခူသူၣ်တၢ်ဖး၀ံၤအလီၢ်ခံ ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ ၄ ဂၤ က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ်(၉)ဂၤႇ ၀ဲၤကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲ ခိၣ်နၢ် ၉ ဂၤဒီး ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ်(၉)ဂၤအံၤ မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆီတလဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၁၀ သီအနံၤ တၢ်စးထီၣ်မၤ၀ဲခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖးတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲ အပူၤကွံာ်လံာ်ပာ်ဖျါလၢကီၢ်ရ့ၣ်ပာ်လီၤဃာ်မၤ၀ဲတဖၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်(၅)ဘ့ၣ် အလံာ်ပာ်ဖျါဒီး နံၣ်လၢကဟဲ မူဒါ ၄ နံၣ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၁ ၀ီတ၀ီလၢတၢ်မၤ၀ဲလၢ ၉ သီအတီၢ်ပူၤအံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇကီၢ်ဆၣ်(၅)ဘ့ၣ်ဒီး ဒူသ၀ီကရူၢ်ခၢၣ်စး ၉၈ ဂၤဃုာ်ဒီး ၦၤဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်အဂၤ ၂၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ