Home တၢ်ကစီၣ် ကဆဲးပၢၢ်ဆၢတၢ်ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်အဂီၢ် KNU ဆီၣ်တခူထီၣ်

ကဆဲးပၢၢ်ဆၢတၢ်ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်အဂီၢ် KNU ဆီၣ်တခူထီၣ်

1710
0

လါယူၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကဆဲးပၢၢ်ဆၢတၢ်ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)စီၤလၣ်ထိ ဆီၣ်တခူစံးလီၤ၀ဲ ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၁၄)သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ(၇၂)၀ီတ၀ီ ကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၁၄)သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ(၇၂)၀ီတ၀ီ ကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤ ဖဲဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လ့၀ါတၢ်လီၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ပဒိၣ်စီၤဘၣ်ထိ ဆီၣ်တခူစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဒ်တနံၤညါအံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိးန့ၣ် ကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဲလီၤ၀ဲတဖၣ်အံၤ ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလၢသုကသ့ၣ်ညါပာ်အိၣ်၀ဲအသိး စၢၤသွဲၣ်သးစၢ်လၢအဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မူဒါတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်မနုၤအဃိလၢအဲၣ်ဒိးသူၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်လဲၣ်န့ၣ် သုကသ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤႉ အဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ ကဆဲးနုာ်လီၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ဃူဃူဖိးဖိးအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ KNU ခိၣ်နၢ်တနီၤဒီး ကညီသးစၢ်အဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး KNU ခိၣ်နၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်စံးကတိၤလီၤ၀ဲတၢ်တဂၤစုာ်စုာ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ KNU ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်န့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအ့စ့ၣ်ဒီးသုးက့ၤအလီၢ်အကျဲဆူတီအူ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲ၁၉၄၉ နံၣ်ႇ လါယူၤ ၁၄ သီအနံၤ တၢ်ကိး၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တခါဖဲတီအူ၀့ၢ်အပူၤဒီး တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ကီၢ်သူလ့ၤကွဲၤလ့လိၤ၀ဲၤကျိၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤကညီကီၢ်ႇ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်မုၢ်နံၤလၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတနံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်က့ၤ၀ဲလၢကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ