Home တၢ်ကစီၣ် ကညီဒီကလုာ်ခိၣ်နၢ်ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံဖိမုၣ် သရၣ်မုၣ်ထံမုာ်လဲၤပူၤကွံာ်

ကညီဒီကလုာ်ခိၣ်နၢ်ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံဖိမုၣ် သရၣ်မုၣ်ထံမုာ်လဲၤပူၤကွံာ်

1303
0

လါယူၤ ၁၈ သီႇ ၂ဝ၂၁နံၣ်ႇ နးစၢဒ့ထူခ့ၣ်ႇ အ့ဒယါနါ ႇ

ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံအဖိမုၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်ထံမုာ် ၇၆နံၣ်အံၤ လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖဲ ၂ဝ၂၁နံၣ်ႇ လါယူၤထီၣ် ၁၅သီ ႇ ဟါ ၆း၅၄ နၣ်ရံၣ်ဖဲဝ့ၢ်ဖီးဝ့ႇ အ့ဒယါနါႇ အမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ်ခီဖျိခဲၣ်စၢၣ်ႇ သွံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအဂ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဖံသရၣ်မုၣ်ထံမုာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၄သီႇ ၁၉၄၅နံၣ်ဖဲဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အ မိၢ်မ့ၢ်ဝဲ ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်ဖိ နီၢ်မလ့ဒီးအပၢ်မ့ၢ်ဝဲကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲအသးအိၣ် ၅နံၣ်အခါ အပၢ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံစူးကွံာ်အသးန့ၣ်လီၤ.

အဝဲစးထီၣ်ထီၣ်ဘၣ်ကၠိဖဲအသးအိၣ် ၈နံၣ်ႇ ဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိဖဲမၠီမၠးႇ ယ့ၣ်ဒွ့ယ့ၣ်ကၣ်နီၣ်ဂံၢ် ၂တီၤထီကၠိဖဲအသးအိၣ်၂၂နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤအလီၢ်ခံအဝဲသိၣ်လိစၢၤက့ၤတၢ်ဖဲန့ၣ်စှၤနံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအမ့ၢ်ဒ်ၦၤကၠိဖိအဆၢကတီၢ်အဝဲဖျိးစိဝဲဒၣ်လၢတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲတကပၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်ဃ့ၢ်တၢ်အယံၤဒီးတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢန့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံအဝဲပာ်လီၤသးလၢကလဲၤနုာ်လီၤသုးနာ်သက့လၢခံလဲၤထီၣ်ကဒါက့ၤလၢလံာ်စီဆှံကၠိ Bachelor of Theology ဒီးဖျိထီၣ်ဖဲ ၁၉၇၂နံၣ်လၢဖုသၣ်ရၣ်ဒိၣ်မူလၢာ်သဲသိၣ်လိတၢ်အစိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲသိၣ်လိတၢ်လၢဖုစီၤဘူးလံာ်စီဆှံကၠိ ၄ နံၣ်ဘၣ်ဃးဒီးခရံာ်အသးသမူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၁၉၇၆နံၣ်လါမ့ၤ ၄သီအဝဲဟဲထီၣ်ဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးဖုသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဘိၣ်မၠးအပျဲၢ်ခီၣ်ထံးႇ သုးခိၣ်ကၠဲးဖရံၣ်ကဒိဖဲထူဝါလူၢ်သရိာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒိးန့ၢ်သါဘၣ်ဖိခွါ ၁ဂၤဒီးဖိမုၣ် ၁ဂၤႇ အခဲအံၤအလံၤဖိအိၣ်ဝဲ ၇ဂၤန့ၣ် လီၤ.

အဝဲသိၣ်လိတၢ်ဖဲသုးက့ (၇) စှၤနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်ကဲထီၣ်ဒီးအဖိဆံးအဃိအိၣ်ဘှံးဝဲစှၤနံၣ်ဝံၤနုာ်လီၤ သိၣ်လိက့ၤတၢ်ဖဲထူဝါလူၢ်ကၠိ ၄နံၣ်ဒီးသုးက့ၤသးဆူမဲၢ်တးဒီးသိၣ်လိတၢ်ဖဲမဲၢ်လးခဲးမ့းၡၢၣ်ကၠိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၁၉၈၁နံၣ်လါမးၡး ၆သီအနံၤႇ အဝၤသးဘိစူၢ်ကွံာ်သးသတူၢ်ကလာ်ခီဖျိသိလ့ၣ်ဘၣ်ဘျၢၣ်ႇ ဖဲန့ၣ်အခါအဖိခွါ ဒိၣ်အိၣ်ဒၣ် ၃နံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်အဝဲဆီဟံၣ်ဆီဃီက့ၤဒီးတံဟ့လယၣ်ဒီးအိၣ်ဆိးဃုာ်ဝဲတုၤလၢဖံ လဲၤ ပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တစုန့ၣ်လီၤ.

ဖဲဖံသရၣ်မုၣ်အိၣ်မူဒံးအခါတၢ်လၢအဝဲစံးတ့ၢ်ဝဲလၢအလုၢ်အၦၤ့ဒိၣ်မ့ၢ်ဝဲႇ ?ပမ့ၢ်ကမၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်တဘၣ်ယုာ်ပသးတဂ့ၤ. မၤအီၤတဘျီဃီတုၤအဝံၤတက့ၢ်. န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအိၣ်မူဒံးအခါဖံသရၣ်မုၣ်ထံမုာ်မ့ၢ်ၦၤလၢဆီၣ်ထွဲဝဲတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒ်မ့ၢ်တၢ်တခါလၢအရ့ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.
အဝဲစံးတ့ၢ်ဝဲ?ယသး တ အိၣ် လၢ ယ က ဒုး တၢ် ယာ် တၢ် ဘၣ်. ယ ဖီ လ စံၣ် န့ၣ် ႇ ပ ဒုး လၢ တၢ် စု ကဝဲၤ တ န့ၣ်ဘၣ်. ပ ဘၣ် ဒုး အီၤ လၢ တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ လီၤ. အ ဃိ န့ၣ်ယ ဆီၣ် ထွဲဖိ သ ၣ် တ ဖၣ် န့ၣ်လၢ တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ လီၤ. နတၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ မ့ၢ် အိၣ် န့ၣ်န ကသ့ၣ် ညါ န ကဘၣ် မၤ ဒ် လဲၣ် ဒ် လဲၣ် န့ၣ်. ပယီၤ န့ၣ်အ လိၣ် လိၣ်န့ၣ်က ဒူထီး (တီၤ လီၤ)လၢ န မဲာ် ညါ လီၤ. တ လိၣ် န ခး အီၤ လၢ ကျိ ဘၣ်. အဝဲန့ၣ် မ့ၢ် ယ တၢ် ပာ် သး လီၤ./

အဝဲသုးအသးဆူကီၢ်အမဲရကၤဖဲ ၁၉၉၅နံၣ်မၤတၢ်မၤအဆိကတၢၢ်တခါမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ဖိသၣ်ဝံၤနုာ်လီၤမၤက့ၤတၢ်လၢကၠိဒ်ၦၤတဲကျိးထံတၢ်အသိးဖဲ ၂ဝဝ၁နံၣ်ဒီးဘၣ်ဟးဝဲဒၣ်လၢကၠိတဖျၢၣ်ဒီးတဖျၢၣ်တကတီၢ်ဃီအဝဲမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢၦၤတဝၢပူၤတကပၤဝံၤအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤပူၤဖဲ ၂ဝ၁၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲမၤသကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢအမဲရကၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤတကပၤတုၤလၢအသးၦၢ်ဟးထီၣ် က့ၤလီၤတသ့လၢၤဘၣ်အဆၢကတီၢ်တစုၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကပာ်လီၤအဒဲဟီၣ်ခိၣ်ဖဲလါယူၤ ၁၉သီအနံၤႇ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကစး ထီၣ် ဖဲ၈ီၤ ၁ဝနၣ်ရံၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကစးထီၣ်ဝဲဒၣ်ဖဲ ဟါ ၁နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.