Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုး နုာ်လီၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢ (DKBA)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်သ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုး နုာ်လီၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢ (DKBA)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်သ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

1203
0

လါယူၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲမၠၣ်၀တံၣ် ကလံၤထံး ဖလူသ၀ီအပူၤတဖၣ် ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၃)သီ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ် ဟဲနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်လီၢ်ကျဲတုၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ် (DKBA) လၢအဆဲးလီၤတၢ် ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဆဲးပနီၣ်တဖၣ် အ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် သ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ အအိၣ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ခူလၢတၢ်လီၢ်အဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အံၤ ဟဲနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ(DKBA)ကရူၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သိၣ်လ့ၣ်ဘ့တဆံ ၃ ခိၣ် နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်လၢသ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီပူၤဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအနုာ်လီၤလၢတကီၢ်ခါခဲအံၤတဖၣ်ဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤသဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ (DKBA) ထုးဖးသးကရူၢ်တဖၣ်တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဃိ သ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီကရူၢ်အပူၤ ကမျၢၢ်လၢအကယၤ လဲၤဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၃)သီအနံၤလီၤႉ သိလ့ၣ်တဆံဘ့ ၃ ခိၣ်ႇသုးဂံၢ်ဘါကအိၣ်၀ဲ ၁၀၀ ဘျဲၣ်လီၤႉ ဟဲတုၤဘျီ လဲၤဟံ၀ဲအလီၢ်လၢသ့ၣ်ဘီဘိ က၀ီၤဒ့ ၄ တၢ်လူၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခဲအံၤ သ၀ီဖိလၢအအိၣ်ဖဲသ့ၣ် ဘီဘိႇဆိၣ်စံမၠဲၣ်ႇတီၣ်နံၣ်သ၀ီဒီတကျိၤန့ၣ် စံၣ်လၢၤလံလီၤႉ ဟံၣ်န့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲပိာ်ခွါတဖၣ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ် စံၣ်ဃာ်လၢမုၢ်နၤခီလံလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢလါယူၤ ၁ သီ တုၤလၢ ၂ သီအနံၤ ခီဖျိ(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးႇ BGF သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး ဖလူသ၀ီဒီး သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်(၆၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ခီဂာ်၀ဲဒၣ်သူမှဲကျိဒီး လဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအိၣ်၀ဲအသိး တနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢအဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၃)သီအနံၤ (DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးႇ သုးခိၣ်ကီၢ်ဆၢ သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးတကဲထီၣ်လၢၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဃ့ၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ