Home တၢ်ကစီၣ် မုၢ်တြီၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲအိၣ်ကဒုလၢခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)အပူၤ

မုၢ်တြီၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲအိၣ်ကဒုလၢခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)အပူၤ

996
0

လါယူၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်တဖၣ်ကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ(၄ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ် လဲၤအိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်လၢ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ခီတီၣ် (မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါမးရှး)န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကဘီယူၤအမဲာ်ညါ သုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အသုး တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ မဲၤ၀့ၤႇကၠီၣ်တီၤႇ ဖယါကိႇကတၢၢ်တံာ်ႇ ပိၤဘီခိၣ်ႇကၠီၣ်ဖါႇတခီးထၣ်ႇသီလဲၤထၣ်ႇ ထံလီၤသံးထၣ်ႇမဲးမွဲထၣ်ႇဘီကၠိၣ်ထၣ်ႇလ့ဖိထၣ်ႇမိစဲခၠီဖၠါဒီး တကူၣ်တၢၣ် သ၀ီပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဖျၢၣ်(၉၀)ဘျဲၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဖဲခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ နီၢ်နါသစ့ၤစံး၀ဲလၢ “ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အါ၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်တပာ်အ၀ဲသ့ၣ်တပူၤဃီဒ်လၢညါအသိးဘၣ်အဃိ တသ့ၣ်ညါလၢအအါဘၣ်ႇ သီခါမၢအအိၣ်ပာ်စၢၤလၢက၀ီၤဒ့အပူၤဟံၣ်တဖၣ်လီၤႉ ဟီၣ်က၀ီၤကမုာ်ကခုၣ်ထီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ကဘၣ်အိၣ်ခိးဆံးယံာ်လဲၣ်န့ၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်အဃိ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢတၢ်ကတ့ထီၣ်န့ၢ်ဒဲဖိလၢကရၢၢ်ပူၤလၢအအိၣ်၀ဲခဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢကဘၣ်တ့ထီၣ်ဒဲအဂီၢ်ကဘၣ်ၦ့ၤ၀ဲဒၣ်သ့ၣ်၀ၣ်အဃိ ပဒွးလီၤန့ၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ကလၢာ်၀ဲဒၣ် ၂ ကလီၢ်ဘျဲၣ်လီၤႉ ႇၦၤမၤဘူၣ်လီၤတၢ်ဖိတအိၣ်အါအါဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၄ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်လၢအဟဲတုၤ၀ဲလၢမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအကျါ ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၉၈၀)ဖျၢၣ်ဒီး ၦၤမိၢ်ဒၢအိၣ်၀ဲ(၅၃)ဂၤႇ ၦၤသးနံၣ်တနံၣ်ဆူဖီလာ်အိၣ်၀ဲ(၄၈)ဂၤဒီး ၦၤသးနံၣ် ၅ နံၣ်ဆူဖီခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၉၅၄)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးၦၤဘၣ်ဒီးကျိချံတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အခါ နီၢ်အဲၣ်မုၢ်နၤဖီ လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအံၤစံး၀ဲလၢ “ပယီၤသုး ဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ယၤဒီးသဒ့မုၣ်ဘၣ်ဒိ၀ဲတစဲးလီၤႇ ၀ံၤဘျီပလဲၤစံၣ်မံလၢလ့ကိပူၤခံနၤညါအဃိ တၢ်ပူၤလီၢ်န့ၣ်နၢထီၣ်၀ဲလံဒီး ၀ံၤဘျီမးပဟဲလၢအံၤလီၤႉ လၢကျဲန့ၣ်တံာ်တာ်၀ဲဒၣ် ၃ သီႉ တကူစါယါဘျါဘၣ်တၢ်ပူၤလီၢ်ဒီးကသံၣ်ဘၣ်ႉ ပဟဲတုၤဖဲအံၤကူဆါယါဘျါဒီးခဲအံၤတၢ်ပူၤလီၢ်လီၤမၢ်လံႉ ခဲအံၤခီဖျိဘၣ်ဟးအိၣ်လၢၦၤဟံၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒုအိၣ်လီၤမီၤနီၤႇ ၦၤဟဲစံၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးကွံာ်လီၤကျိဖးဒိၣ်လၢဒူသ၀ီအပူၤအိၣ််ဒံး၀ဲအသိး သုးမီၤစိရိၤအသုးႇ BGF အသုး ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)သုးကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိတၢ်ကးတံၢ်၀ဲဖၣ်ပူၣ်=ကမၤမိၢ်ကျဲစ့ၢ်ကီးအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတနံၣ်အံၤ ၂၀၂၁ နံၣ် လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအဟဲဃ့ၢ်ထီၣ်လၢမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၆ နံၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးႇ BGF သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး (DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဟဲဃ့ၢ်ထီၣ်လၢမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဒီး တုၤလၢခဲအံၤတစုၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတက့ၤဘၣ်လၢအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒံးဘၣ်အိၣ်၀ဲ(၃ႇ၀၀၀)ဒီး မ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဒီးတကီၢ်ခါၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးခဲအံၤအိၣ်၀ဲ(၈ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိအတၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ