Home တၢ်ကစီၣ် လူၢ်ပျဲၢ်(အႉထႉက)ကၠိအံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအဖိထီၣ်ကၠိအဂီၢ်

လူၢ်ပျဲၢ်(အႉထႉက)ကၠိအံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအဖိထီၣ်ကၠိအဂီၢ်

737
0

လါယူၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်၀့ၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတီၤထီကၠိတဖၣ်လၢတၢ်စးထီၣ်အိးထီၣ်အီၤ ဖဲလါယူၤထီၣ် ၁ သီအနံၤအံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအဖိကထီၣ်ကၠိအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လူၢ်ပျဲၢ်(အႉထႉက)ကၠိအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်ကၠိအိၣ်ဒၣ်ထဲကၠိဖိလၢအအိၣ်လၢသုးတ၀ၢအပူၤတဖၣ်ဒီး ကၠိဖိလၢအိၣ်လူၢ် ပျဲၢ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကၠိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအမဲာ်ညါ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်ခိး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအကလဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ “ၦၤလဲၤထီၣ်ကၠိဒုအိၣ်လီၤႉ ကၠိစးထီၣ်ထီၣ်တၢတသီတနံၤန့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ဟဲဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤႉ ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ် ၃ ဂၤ တုၤလၢ ၅ ဂၤ ဆ့ၣ်နီၤ၀ဲဒၣ်လၢကၠိမဲာ်ညါဒီး ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအကလဲးအိၣ်၀ဲလီၤႉ ဖိသၣ်လၢအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်ဒု ပတထံၣ်လၢအဟဲထီၣ်ကၠိဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လူၢ်ပျဲၢ်(အႉထႉက)ကၠိအံၤ တၢ်စးထီၣ်တူၢ်လိာ်ကၠိဖိအမံၤစးထီၣ်လၢ(လါမ့ၤ ၂၄ သီ)တုၤလၢ(လါမ့ၤ ၃၁ သီ)အနံၤဒီး အပူၤကွံာ်နံၣ်ၦၤဟဲအးကၠိဖိအမံၤအိၣ်၀ဲ(၇၈၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဘၣ်ဆၣ် တနံၣ်အံၤကၠိဖိအိၣ် ဒၣ်ထဲ(၁၁၅)ဂၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ(အႉထႉက)လူၢ်ပျဲၢ်ကၠိအံၤ ကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိသရၣ်/သရၣ်မုၣ်အိၣ််၀ဲ(၃၀)အကျါ ၁၄ ဂၤန့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ(CDM)အပူၤဒီး အိၣ်တ့ၢ် ၁၆ ဂၤန့ၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢ(Non-CDM)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလူၢ်ပျဲၢ်(အႉထႉက)ကၠိ တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ လူၢ်ပျဲၢ်(အႉထႉက)အဒ့ ဒီး ဒဲပၠၣ်(အႉထႉက)အဒ့တဖၣ်စ့ၢ်ကီးကၠိအိးထီၣ်၀ဲဒီး ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်ခိး၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအကလဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ