Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ထုးဖးသးကရူၢ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

DKBA ထုးဖးသးကရူၢ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

1406
0

လါယူၤ ၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤ ၁)သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤသဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ် ဒီး သုးကီၣ်ကးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ဖလူသ၀ီအကပၤ မၠၣ်၀တံၣ်=၀ီၤလ့ၤမၠဲၤကျဲမုၢ်ကျဲဆဲးဖးဒ့အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၃၁)သီအနံၤ (DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ် ဖီၣ်၀ဲဒၣ် ၀ီၤလ့ၤမၠဲၤ၀့ၢ် ဟီၣ်က၀ီၤပၢၤကီၢ်ခိၣ်ဃုာ်ဒီး ပၢၤကီၢ်သုး(၃)ဂၤ ဒီး သုးမၤသံမ့ၣ်အူဖိ(၁)ဂၤဖဲတၢ်ဒုးကဲထီၣ််တၢ်လီၢ်ခဲအံၤဒံးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်အံၤ ကဘၣ်မ့ၢ်အဘျးစဲလိာ်သးဒီး DKBA ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ပၢၤကီၢ်သုး(၃)ဂၤဒီး သုးမၤသံမ့ၣ်အူဖိ(၁)တၢ်ဂ့ၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အပူၤတၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤသဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်အံၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဂၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဒီတဒၢကမျၢၢ်ကရူၢ် (PDF)တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဃိ ဖဲတဟါညါအံၤ သ၀ီဖိလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်် ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ််အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤသဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၁၅)နံၣ်အခါန့ၣ် ထုးဖးထီၣ်အသးလၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ််ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၣ်ဒၣ်(DKBA)အပူၤဒီး အိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲလီၤလီၤဆီဆီဒ်ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဒူၣ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ