Home တၢ်ကစီၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံပူၤ စမံၣ်ကျိဒီး၀ီၢ်ရီကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၆၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံပူၤ စမံၣ်ကျိဒီး၀ီၢ်ရီကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၆၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲ

1117
0

လါယူၤလံ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲ(လါယူၤလံ ၂၁)သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်စူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ စမံၣ်ကျိဒီး၀ီၢ်ရီကျိဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ခီဖျိထံနုာ်လီၤ၀ဲလၢဟံၣ်တဖၣ်ပူၤအဃိ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၆၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိထံကစၢၢ်လီၤဒီးထံကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ထံနုာ်လီၤလၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၆)က၀ီၤဒ့ပူၤဒီး ဟံၣ်ခိၣ်(၁၀၄)ဖျၢၣ် ဘၣ်လဲၤသုးလီၢ်သုးကျဲဆူဆဲၤကလိတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအကစီၤထီအလီၢ်တဖၣ်တစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ် ကိၣ်နဲၣ်လ့အီၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲခၠီ၀ၣ်တိၤန့ၣ်ထံဘၢအဃိ ဖဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်–ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကျဲဖးဒိၣ်န့ၣ်သိလ့ၣ်လဲၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ ထိတအိၣ်ဘၣ်အဃိ ဆှၢၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢချံလီၤႉ ၦၤလၢထံဒိၣ်ဘၢအဟံၣ်တဖၣ် တၢ်ပာ်ဆိဃာ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢဆဲၤကလိတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ်သူၣ်ထီၣ်ဒဲလီၤႉ ခီဖျိတၢ်ဆါဘၣ်ကူ ဘၣ်ရၤလီၤသးအါထီၣ်အဃိ ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဒ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လီၤႉ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်မၤစၢၤဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၂၆)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် စမံၣ်ကျိအံၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ထံအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၃၅ ပ့ၣ်ဒီး ဒ်တၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွး၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအသိး ထံအံၤဟဲထီၣ်၀ဲတုၤလၢ ၂၉ ခီၣ်ယီၢ် ၆ စုမုၢ်လံအဃိ ကတုၤ၀ဲလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ထံအနီၣ်ဂံၢ်အဂီၢ်လိၣ်က့ၤဒၣ်ထဲ ၆ ခီၣ်ယီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒူသ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲ၀ီၢ်ရီကျိအကပိၤကပၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ကတဲၤကတီၤထီၣ်သးလၢကသုးလီၢ်သုးကျဲလံဒီး ကၠၢၣ်ယီၤကျိစ့ၢ်ကီးခီဖျိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ထံအနီၣ်ဂံၢ်တလၢလံအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၁၉)နံၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ခီဖျိထံကစၢၢ်လီၤဒီးထံကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ တၢ်ဘုၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်မၤအလီၢ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂုၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤသံအိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ