Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဃီတနီၤဟးဂီၤ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဃီတနီၤဟးဂီၤ

1282
0

လါယူၤလံ ၁၀ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးကရူၢ်လၢအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်, ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်, ပယၢ်ရီသ၀ီကရူၢ် လ့က့ၣ်သ၀ီအပူၤတဖၣ် ခီဖျိခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဃီတနီၤဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ,

ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၉)သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအအိၣ်ဖဲ (BGF)သုးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကရူၢ်(၉၉၉)သုးကလၢၤတဖၣ် ဖဲဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်အသုး လဲၤခးအ၀ဲသ့ၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် က့ၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်, ကျိဖိဆူသ၀ီပူၤယံၤ၀ဲ(၁၅ မံးနံး)အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိသုးမီၤစရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိဆူသ၀ီပူၤအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဟံၣ်(၄)ဖျၢၣ်ဘၣ်၀ဲဒီးကျိချံအဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤတဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအသိး သ၀ီဖိတနီၤဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ,

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၁)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး သုးမီၤစိရိၤအသုး(ခမရ-၄၀၆)သုးရ့ၣ်လၢအအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်,ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ညီၣ်ကိသ၀ီအကပၤတဖၣ် ခီဖျိခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၈)ဖျၢၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲလါယူၤလံ ၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဒူသထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၀ါဘဲအ့သ၀ီအပူၤ စကခ(၈)သုးကျိၤခိၣ် ၀့ၤယၤအူ တီခိၣ်ရိၣ်မဲသုးကရူၢ်တဖၣ် ခးလီၤကျိ(၆၀ မမ)လၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအမဲာ်ညါ ခီဖျိမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဒီးဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးကရူၢ်အိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.