Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤအလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဖီခိၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိလၢထံကီၢ်(၈)ဘ့ၣ်တဖၣ် ဆၢမုၢ်လၢ်လၢကကျဲၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်

တၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤအလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဖီခိၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိလၢထံကီၢ်(၈)ဘ့ၣ်တဖၣ် ဆၢမုၢ်လၢ်လၢကကျဲၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်

2495
0

လါယူၤလံ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢပတုာ်ပ-တီာ်ကွံာ် ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ -KNDO သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠးဒီး သုးခိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤဘး၀ါတဖၣ်လၢအမူအဒါပူၤအဖီခိၣ် ကဒဲကဒဲကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူကကျဲၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကတီၤထီၣ်က့ၤကီၢ်သူလ့ၤကရူၢ်(Rebuilt Kaw Thoo Lei Group)လၢအဘၣ်တၢ်ဒုး အိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိလၢထံကီၢ်(၈)ဘ့ၣ်အံၤ ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဖဲ(လါယူၤလံ ၁၂)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၤထီၣ်က့ၤကီၢ်သူလ့ၤကရူၢ် အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်စီၤလွဲဖီ စံး၀ဲလၢ“တၢ်ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဒ်အံၤ တမ့ၢ်လၢပတပာ်ကဲပခိၣ်ပနၢ်ဘၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ႉ တမ့ၢ်လၢပကွၢ်ဆံးကွၢ်တလီၤအီၤဘၣ်ႉ ယသးအုးလၢယခိၣ်ယနၢ်ကီၢ်သူလ့ၤအခိၣ်အနၢ်အသး သဟီၣ်ကလီၤစၢ်ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၤထီၣ်က့ၤကီၢ်သူလ့ၤကရူၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်ခဲနဒၢ်ႇ အမဲရံၣ်ကၤႇနီၣ်၀့ႇစွံၣ်ဒ့ၣ်ႇယပၣ်ႇကိရံယါကလံၤထံးႇအီၣ်စ-ထ့လယါဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ထံကီၢ်(၈)ဘ့ၣ်အံၤ လ့ၤတက့ၤတတူၢ်လိာ်၀ဲ(KNU)တၢ်ဒီတဒၢ၀ဲၤကျိၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ် KNDO ခိၣ်နၢ်ခံဂၤလၢအမူအဒါပူၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဆၢမုၢ်လၢ်လၢသုကကျဲၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးလၢအသုတမ့ၢ်တၢ်သူတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီးမၤလီၤဆံးလီၤစှၤပၦၤကလုာ်အတၢ်နာ်န့ၢ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအတၢ်လဲၤခါဆူညါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ပကရူၢ်အတၢ်ပာ်သးရှဲရှဲပျီပျီန့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပလိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဒိၣ်မၤဆံးလီၤႇတၢ်ဆံးမၤလီၤမၢ်အီၤန့ၣ်မ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢကစူး ကါ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကတီၤထီၣ်က့ၤကီၢ်သူလ့ၤကရူၢ် ဆီၣ်တကခူထီၣ်ဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤ)အတီၢ်ပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီး၀ီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်မၤသံၦၤအဂၤ(၂၅)ဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲ(လါယူၤလံ ၅)သီအနံၤဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်ကိး၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကဃိထံသမံသမိး၀ဲအဂီၢ် ဖဲလါယူၤလံ ၈ သီအနံၤ KNU ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢပတုာ်ပ-တီာ်ကွံာ်(KNDO)ခိၣ်နၢ်ခံဂၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်တဘ့ၣ်အံၤအဖီၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠး က့ၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢလ့ၤတက့ၤတတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အသိး လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢကညီကမျၢၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်ထံၣ်တဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါမ့ၤ ၃၁)သီအနံၤ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၤလ့ၤကီၢ်ဆၣ် ကနဲလ့–မီခံကျဲမုၢ် KNDO ဖီၣ်၀ဲၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအတ့ထီၣ်အူဟူတိၤ(၄၇)ဂၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲ(၂၂)ဂၤဒီး မၤသံကွံာ်၀ဲ(၂၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအဖီခိၣ် KNDO တကပၤစံး၀ဲလၢၦၤသံခဲလၢာ်န့ၣ်တမ့ၢ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပျိာ်လဲအသးလၢၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအမ့ၢ်သုးမီၤစိရိၤအၦၤတဖၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲတၢ်ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အခါထံၣ်န့ၢ်ဃုာ်ဒီးသုးကူသုးကၤႇသုးတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ႇမူဒါအပတီၢ်တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ႇနီၣ်တယၢ်ဒီးလီတဲစိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNDO သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲက့ၤရှဲလဲကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်အသးအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်(၂)ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံး၀ဲလၢ “ဒ်ပတၢ်ကရၢကရိအိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး ၦၤလၢအဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တၢ်ကဘၣ်သံကွၢ်သံဒိးအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး ဒုပကဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါအီၤမီၤနီၤႉ အဃိန့ၣ်ဒ်တၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါအီၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်မၤထွဲအသိးပမၤအီၤလီၤႉ ဖဲလၢတၢ်လူၤဃုသ့ၣ်ညါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပပတုာ်ဃာ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤမူဒါလၢအမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ်အသိးလီၤႉ အလီၢ်အလၤဒုကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိဒ်အလီၢ်လီၢ်အသိးလီၤႉ တၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါအီၤဒီး တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တၢ်အစၢအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်လဲၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဆှၢထီၣ်ဆူၦၤလၢအစံၣ်ညီၣ်ပၢ တၢ်သ့သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲဆူညါဒ်လဲၣ်န့ၣ်ကအိၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၤထီၣ်က့ၤကီၢ်သူလ့ၤကရူၢ်(Rebuilt Kaw Thoo Lei Group)အံၤ ဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢအ့ရှါႇအူၣ််ရီပၣ်ဒီးအမဲရံၣ်ကၤကလံၤစိး ထံကီၢ်(၈)ဘ့ၣ် လၢကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဖဲ(၂၀၂၀)နံၣ်ႇ လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ