Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ပာ်ပတုာ်ပတြီာ်မူဒါအဖီခိၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် KNDO သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သး

တၢ်ပာ်ပတုာ်ပတြီာ်မူဒါအဖီခိၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် KNDO သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သး

1268
0

လါယူၤလံ ၁၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၈ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU တၢ်ဒီတဒၢ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢပာ်ပတုာ်ပတြီာ်ကွံာ်မူဒါအဖီခိၣ် တတူၢ်လိာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂၢၤသးကရၢ-KNDO သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠး ထုးထီၣ်ကဒါလံာ်တၢ်ပာ်သးဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၁၁)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ဒီတဒၢ၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်စီၤရီကၠၢၢ်ခ့ၣ် အလံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ လံာ်တဘ့ၣ်လၢကပာ်ပတုာ်ကွံာ်ယၤဒီးသုးခိၣ်ဘး၀ါအမူအဒါတစိၢ်တလီၢ်ဖိအဖီခိၣ် ပတူၢ်လိာ်တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်ဒီး ပပှၤ KNDO အပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိဒီးကရၢလၢထံချၢကီၢ်ချၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတူၢ်လိာ်တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်အဂ့ၢ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

“ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်လံာ်တဘ့ၣ်အံၤန့ၣ်ပမၤတၢ်တသ့လၢၤဘၣ်. ပဘၣ်မၤန့ၢ်က့ၤဒုၣ်ဒါအတၢ်မၤတခီလီၤ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိပတတူၢ်လိာ်လံာ်လၢဒီတဒၢ၀ဲၤကျိၤခိၣ်ထုးထီၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢအမၤ(NCA)ဒီးဒုၣ်ဒါတဖၣ်ပပိာ်အခံတသ့လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤနၢၤဒါမၠး လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲမဟါအနံၤ ဘၣ်ထွဲတၢ်ပာ်ပတုာ်ပတြီာ်ကွံာ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠးလၢမူဒါပူၤအဖီခိၣ် ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအိၣ်ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢတဖၣ်တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အသိး တၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤကပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးဒုၣ်ဒါအတၢ်ဆီၣ်သနံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤတနီၤထံၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ KNU ကရၢခိၣ်(၂)ပဒိၣ် စီၤကွဲၤထူ၀့ စံး၀ဲလၢ“တၢ်ဂ့ၢ်လၢအကဲထီၣ်သးဒ်သိးလၢကွီၣ်ပူၤန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဆူထးန့ၣ်လီၤ. အဃိသးန့ၣ် ပတၢ်ကရၢကရိလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးဒီး ပှၤလၢအဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကဘၣ်သံကွၢ်သံဒိးအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒု ပကဘၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလီၤမီၤ. အဃိလၢတၢ်ကဘၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအီၤန့ၣ်ဒ်တၢ်ကရၢကရိတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်မၤကျဲအိၣ်အသိး ပမၤအီၤလီၤ.”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်သိးတၢ်ကဘှါရှဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ် လီၢ်ခၢၣ်သးကိး၀ဲ(KNDO)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်ဘၣ်ဆၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲတဟဲထီၣ်ဘၣ်ဒီး ဒ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိး တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပတုာ်ကွံာ်လၢမူဒါပူၤလီၤအဂ့ၢ်, မ့မ့ၢ်လၢသုးလီၢ်လးန့ၣ်ကဆဲးအိၣ်ဒံး၀ဲအသိး မ့မ့ၢ်မူဒါလၢ(KNDO)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်မူဒါခီန့ၣ် တၢ်ပတုာ်ပတြီာ်ကွံာ်တစိၢ်တလီၢ်လီၤဒီး ဖဲတၢ်ဃိထံသမံသမိး၀ံၤတၢ်အစၢလၢအဟဲထီၣ်အဖီခိၣ် ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်အိၣ်၀ဲအသိး ကဆဲးမၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

.ဒ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်နီၣ်ဂံၢ်(၄)အဆၢဖိ(၁)ဒီး(၂)အသိး ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠးဒီး သုးခိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်စီၤဘး၀ါတၢ်ပတုာ်ပတြီာ်အမူဒါဒီး ဖဲန့ၣ်မူဒါတၢ်လီၢ်လီၤဟိလၢဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ်အလီၢ်န့ၣ် ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ်(၂)ကဟံးထီၣ်ပာ်စၢၤမူဒါဒ်ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ်ပတြီာ်အသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပာ်ပတုာ်ကွံာ်မူဒါတၢ်ဂ့ၢ်အဖီခိၣ် ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့ဘၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်အဃိ လၢကညီကမျၢၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ထံၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤဆီလိာ်အသးဒီး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ယိၣ်လၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤထုးဖးသးကဟဲကဲထီၣ်ကဒီးဒီး လၢတၢ်ပာ်ပတုာ်ကွံာ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠးလၢမူဒါပူၤအဖီခိၣ် တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢကညီသးစၢ်တနီၤပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ထံၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်(facebook)ပူၤအိၣ်၀ဲအါမးန့ၣ်လီၤ,

.ဖဲအပူၤကွံာ်(လါမ့ၤ ၃၁)သီအနံၤ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၤလ့ၤကီၢ်ဆၣ် ကနဲလ့-မီခံကျဲမုၢ်, KNDO ဖီၣ်၀ဲပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအတ့ထီၣ်အူဟူတိၤ ၄၇ ဂၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲ ၂၂ ဂၤဒီး, မၤသံကွံာ်၀ဲ ၂၅ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအဖီခိၣ် KNDO တကပၤစံး၀ဲလၢပှၤသံခဲလၢာ်န့ၣ်တမ့ၢ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဒီး ပျိာ်လဲအသးလၢပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမ့ၢ်သုးမီၤစိရိၤအပှၤတဖၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲတၢ်ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဆၢကတီၢ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဃုာ်ဒီး သုးကူသုးကၤ,သုးတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်,မူဒါအပတီၢ်တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်,နီၣ်တယၢ်ဒီးလီတဲစိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNDO သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲက့ၤရှဲလဲကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

.ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးဒီးကီၢ်ရ့ၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢကဃုသ့ၣ်ညါသမံသမိး၀ဲဒီး ဖဲတၢ်ဃိထံသမံသမိးအကတီၢ် ဘၣ်တၢ်ပတုာ်ပတြီာ်ကွံာ် KNDO ခိၣ်နၢ် ၂ ဂၤ အမူအဒါဟဲကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.