Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤတဆံးတက့ၢ်လၢ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤ

တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤတဆံးတက့ၢ်လၢ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤ

1552
0
Photo: Ehhteekaw FB

လါယူၤလံ ၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တနံၤအံၤ(လါယူၤလံ ၅)သီလၢအလီၤဘၣ်၀ဲကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤစိးက့ၤ(၇၂)၀ီတ၀ီအနံၤအံၤ လၢကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤကၠိတဖၣ်အပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် KNLA တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်တဆံးတက့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNLA လီၢ်ခၢၣ်သးရဲၣ်ကျဲၤပာ်၀ဲလၢကမၤ၀ဲဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအသိးဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်အိၣ်သးအဃိ မၤ၀ဲတကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ခီဖျိနဲၣ်လီၤ၀ဲ တၢ်ဖီလာ်သုးက့ဒီးသုးရ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤ၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်လီၤအဃိ ဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲတဆံးတက့ၢ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခီဖျိခိ၀ံၣ်ဟဲက့ၤကဲထီၣ်သးအဃိ အခီၣ်ထံးပရဲၣ်ကျဲၤလၢပကမၤဘၣ်ဆၣ်တကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ပနဲၣ်လီၤဃာ်တၢ်ဖီလာ်သုးရ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤ၀ဲလၢတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဒံးဘၣ်အဃိ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤ ၦၤဟဲအိၣ်ကဒုအိၣ်၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီလာ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအိၣ်အဃိ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢၦၤကမျၢၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒ်အံၤတန့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီအ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲဖဲတနံၤညါအံၤန့ၣ် လၢ KNLA တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတီၤထီကၠိဒီးနီၢ်ကစၢ်ဒူသ၀ီကၠိတဖၣ်အပူၤဒီး တၢ်တဲလီၤရှဲပၠး၀ဲကၠိဖိ တဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ(၁၉၅၆)နံၣ်ႇလါယူၤလံ ၅ သီအနံၤ တၢ်ကွဲးလီၤပာ်ပနီၣ်၀ဲ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးတၢ်မၤအကျဲဃုာ်ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အကျိၤအကျဲႇတၢ်သူၣ်ထီၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်အကျိၤအကျဲတဖၣ်ဒီး ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးအကျဲဒီး ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် အပူၤကွံာ် KPLA˜ KPGF ဒီး KNDO ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ ၃ ဒူၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပာ်ပနီၣ်၀ဲတကီၢ်ခါ KNLA တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤဒီး မုၢ်နံၤလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲအနံၤန့ၣ် လၢခီကရဲးအပူၤတၢ်ဆၢတဲာ်၀ဲလီၤ၀ဲလၢအမ့ၢ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ