Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ြတီအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ကဆဲးမၤတၢ်ဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်မၤအဂ့ၢ် KNU ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲ

တၢ်ြတီအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ကဆဲးမၤတၢ်ဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်မၤအဂ့ၢ် KNU ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲ

1072
0

လါယူၤလံ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးတၢ်ဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်လၢတၢ်အိးထီၣ်၀ဲဖဲ KNU–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ကျဲတဖၣ်အဖီခိၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးမီၤစိရိၤထီဒါ-တီ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ကဆဲးမၤ၀ဲတၢ်ဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဆူၣ်ချ›၀ဲၤကျိၤတကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါသံသ-တိာ်တၢ်အိၣ်သးကဲထီၣ်ခဲအံၤ ခီဖျိ KNU ပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢ ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဘံၣ်ဘၢအပတီၢ်အဃိ ကဆဲးမၤ၀ဲတၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤဒ်တၢ်နဲၣ်လီၤအသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ ၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်စီၤဒဲမိ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲဒၣ်ခီဒုန့ၣ်တၢ်လၢကဟဲဘၣ်ဒိပၦၤကလုာ်ဒီး ကရၢမိၢ်ၦၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲၦၤလၢတၢ်ဆါခိ၀ံၣ်–၁၉အံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဘံၣ်ဘၢအပတီၢ်အဃိန့ၣ် ပ၀ဲဒၣ်ခီဒုပနဲၣ်လီၤလၢဆဲးမၤလီၤမီၤနီၤႉ ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤအံၤမၤ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်တမ့ၢ်လၢခဲအံၤဘၣ် လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢဒီတကတီၢ်န့ၣ်ပမၤလံမီၤနီၤႉ ယအဲၣ်ဒိးတဲလၢပကသံၣ်သရၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပကမျၢၢ်အကျါခီဒုန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဒီသဒၢအကျိၤအကျဲဒ်သိး ခိ၀ံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးနဲၣ်လီၤ၀ဲဒုအ၀ဲသ့ၣ်ကဆဲးမၤ၀ဲလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၁၃)သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်သုးမီၤစိရိၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ မၠိမ့နီၣ် ဆဲးလီၤစုပနီၣ်ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ KNU တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးတဆီဒီးစံး၀ဲလၢ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၆)ႇကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကးတံၢ်၀ဲဒူသ၀ီတဖၣ်ဒီးကးတံၢ်ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢကီးတရံး၀့ၢ်အပူၤတဖၣ်(၁၄)သီဒီး ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်အဖီခိၣ် ထီဒါ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤလံာ်ထီဒါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ KNU အသုးဖိ ၂ ဂၤႇကညီပၢၤကီၢ်သုး(KNPF)သုးဖိ ၂ ဂၤဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဆူၣ်ချ›မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီး ဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်သမံသမိး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဖီခိၣ် သုးမီၤစိရိၤ ကီၢ်စဲၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ်ထီဒါတတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီး လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်ကလူၤပိာ်မၤထွဲဒ်(NCA)လံာ်ဃံးဃာ်အိၣ်ပာ်အသိးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်တဘၣ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤလၢကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ခိ၀ံၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အါထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်လီၤႉ တၢ်သမံ သမိး-တဲၤဒုအိၣ်တဘျုးတီၤညါလီၤႉ ကျဲဖဲအိၣ်ဖဲအံၤသၢဘိခီဒုဆီလီၤ၀ဲကိးဘိဒဲးလီၤႉ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒု တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် အိၣ်ထဲလၢတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတခါလီၤႉ ခဲအံၤနါက့ခီဖျိတၢ်ဆါကဲထီၣ်ဒ်အံၤအဃိ ၦၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတဘူၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲတနီၤဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်အိၣ်သးအဃိ နၢ်ပၢၢ်သ့လၢလၢၦဲၤၦဲၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၁၇)သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး သုးမီၤစိရိၤအသုးစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးရ့ၣ်(၁၀၁၄)အံၤ လဲၤမၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တကီၤဘိကရူၢ် ဘီသပၠူၣ်သ၀ီပူၤ တၢ်သမံသမိးခိ၀ံၣ်–၁၉အလီၢ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါယူၤလံ ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဖဲခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးအါထီၣ်အကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအံၤဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢကသမံသမိးခိ၀ံၣ်ဘၣ်ဆၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးဆီလီၤမၤအါထီၣ်၀ဲတၢ်သမံသမိးခိ၀ံၣ်အလီၢ်ဒီး သမံသမိး၀ဲၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤႇသိလ့ၣ်ႇလီၢ်က၀ီၤဖိလီတဲစိဒီး ဃ့အီၣ်၀ဲကျိၣ်စ့အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ