Home တၢ်ကစီၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဘိယူၢ်ဃီအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဘိယူၢ်ဃီအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

976
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢဒူသ၀ီကမျၢၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ပူၤအံၤ လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဘိယူၢ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ််စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးကရူၢ်တဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီပူၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်တလီၢ်လီၢ်အမဲာ်ညါ နုာ်လီၤလၢဒူသ၀ီပူၤဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤ တဖၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်စံး၀ဲလၢ“ဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲကဲထီၣ်သးဒီး ပညိၣ်၀ဲကမျၢၢ်ခးလီၤကျိအံၤတဂ့ၤဘၣ်မီၤနီၤႉ သုးမီၤစိရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်သ၀ီပူၤအဃိဘၣ်၀ဲကရၢၢ်ႇဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲလီၤႉ နုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤဒီးဟံးန့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤႇဟုသးတဖၣ်တဂ့ၤဘၣ်မီၤနီၤႉ ပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်န့ၣ် တၢ်အံၤမၤကမၣ်၀ဲဒၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်မီၤနီၤႉ ယဲဒုယထံၣ်ဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ(လါယူၤလံ ၁)သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ညီၣ်ကိသ၀ီကပၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး(ခမရ–၄၀၆)သုးရ့ၣ် သုးဒ့ခိၣ် သံၤဟၣ်စီၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၈)ဖျၢၣ်လၢသ၀ီပူၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲအသိး ဟံၣ်တဖျၢၣ်ဟးဂီၤစ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲ(လါယူၤလံ ၂)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဒူၣ်သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၀ါဘဲအ့သ၀ီပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး(စကခ–၈)သုးကျိၤခိၣ် ၀့ၤယၤအူ တီခိၣ်ရိၣ်မဲအသုးကရူၢ် ခးလီၤ၀ဲ(၆၀ မမ) ၇ ဖျၢၣ်လၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“လၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်(BGF)သုးကလၢၤအိၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးကလၢၤနါက့အိၣ်လီၤႉ နၢ်ဟူကျိဖးဒိၣ်သီၣ်တလီၢ်လီၢ်လီၤႉ လၢညီၣ်ကိသ၀ီတ ယံၤတဘူးန့ၣ်အိၣ်၀ဲ(BGF)ဒီးပယီၤသုးလီၤႉ တဘျီတခီၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ႇ ခးပျံၤခးဖုးမၤပိၢ်ဖးထီၣ်တၢ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအအိၣ်ဖဲ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤအမဲာ်ညါ ခီဖျိမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤ ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အသုးတဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(KNU)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ထၢဖှိၣ်မၤနီၣ်စရီအသိးန့ၣ် အပူၤကွံာ်လါအတီၢ်ပူၤ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်(၂၃)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအသုးသံ၀ဲ(၃၂)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးသုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(၁)ဂၤႇ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(၂)တဂၤဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲအဂၤ(၂၀)အမဲာ်ညါ သုးမီၤစိရိၤအၦၤ(၂)ဂၤ ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ