Home တၢ်ကစီၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ လၢအသီ(၁၀)အတီၢ်ပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်ၦၤဆါအသီအိၣ်၀ဲ ၁၉၈ ဂၤဒီး သံ၀ဲ ၂ ဂၤ

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ လၢအသီ(၁၀)အတီၢ်ပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်ၦၤဆါအသီအိၣ်၀ဲ ၁၉၈ ဂၤဒီး သံ၀ဲ ၂ ဂၤ

1155
0

လါယူၤလံ ၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် လၢအသီ(၁၀)အတီၢ်ပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အသီအိၣ်တုၤ၀ဲလၢ(၁၉၈)ဂၤဒီး ဖဲန့ၣ်အကျါသံ၀ဲ ၂ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤ ၂၁ သီတုၤလၢတလါအံၤလါယူၤလံ ၁ သီအနံၤ ဒ်မၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် သမံသမိးမၤကွၢ်၀ဲအသိးန့ၣ် လၢအသီ(၁၀)အတီၢ်ပူၤတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၉၈)ဂၤဒီး ၦၤဆါလၢအဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအကျါ ပိာ်ခွါ(၆၃)နံၣ်တဂၤဒီး ပိာ်မုၣ်(၅၁)နံၣ်တဂၤသံ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဆါလၢအဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲဖိသၣ်လၢအအိၣ် ၂ လါဘျဲၣ်ဒီး(၇၀)နံၣ်အကပိၤကပၤတဖၣ်ဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ က၀ီၤဒ့ပူၤခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါဃၢ်အသိး မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် အထက(၁)ဒီး အထက(၃)ဃုာ်ဒီး၀့ၢ်ပူၤကၠိတစှၤန့ၢ်ဒံး(၅)ဖျၢၣ် ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဒီး ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဒီးၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိကၠိအိးထီၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်အဃိ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ အအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ပထံၣ်ဘၣ်လၢကၠိဖိဟဲထီၣ်ကၠိအနီၣ်ဂံၢ်စှၤန့ၢ် ဒံးအပူၤကွံာ်လၢညါဒံးန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢကၠိပူၤဒ်အံၤ တအဲၣ်ဒိးမၢ ပဒံၣ်ပဖိဟ့ၣ်လီၤအသးသမူဒီး ဃုတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ႉ တဲ၀ဲလၢကဘၣ်ထီတၢ်ကးဘၢနါဒ့ႇ ကဘၣ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သးဘၣ်ဆၣ် ဖိသၣ်တဖၣ်လၢကလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲအဂီၢ်တသ့ဘၣ်ႉ တၢ်ဆါခိ၀ံၣ် ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်ဒ်အံၤအဆၢကတီၢ် ကြၢးကးတံၢ်ဃာ်ကၠိတစိၢ်တလီၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်တၢ်အိၣ်သးလီၤတံၢ်လီၤ မံမ့ၢ်အိၣ်မး ကြၢးအိးထီၣ်ကဒါကၠိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲကမျၢၢ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်တဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ“မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်ဆါဃၢ်ရၤလီၤသးအါထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤႉ သုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤ(၅)လါအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိတၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တလၢၦဲၤဘၣ်အဃိ ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဘၣ်ႉ တနီၤန့ၣ်တကူစါယါဘျါသးလၢ၀့ၢ်ပူၤဘၣ်ဒီးယါဘျါခူသူၣ်သးအိၣ်၀ဲအါမးအသိး တကီၢ်ခါခဲအံၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်လီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်သမံသမိးမၤဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ် ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအနီၣ်ဂံၢ်ကဟဲအါထီၣ်အါန့ၢ်ဒံးအ၀ဲအံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ် သၢ၀ီတ၀ီ လၢအရၤလီၤသးချ့သဒံးအံၤ လၢကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ်အပူၤ ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤ ကိးနံၤဒဲးၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၁ႇ၅၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၁)သီ ဟါခီ(၈)နၣ်ရံၣ် ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိးန့ၣ် လၢတသီအတီၢ်ပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်၀ဲ(၂ႇ၀၇၀)ဂၤဒီး တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ