Home တၢ်ကစီၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်မၠးကၠံသ၀ီအပူၤ ဖိသၣ် ၂ ဂၤလီၤအုးသံလၢထံ

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်မၠးကၠံသ၀ီအပူၤ ဖိသၣ် ၂ ဂၤလီၤအုးသံလၢထံ

1626
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်မၠးကၠံသ၀ီအပူၤခီဖျိထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၂၉)သီ ဟါခီ ၃ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် ဖိသၣ် ၂ ဂၤလီၤအုးသံလၢထံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖိသၣ်လၢအလီၤအုးသံလၢထံ ၂ ဂၤအံၤ အသးနံၣ်အိၣ်ဒံးထဲ(၄)နံၣ်ဒီး(၁)နံၣ် မ့ၢ်၀ဲပိာ်မုၣ်ဖိခံဂၤလၢာ်အသိး ဖိသၣ်ခံဂၤအံၤအမိအပါလဲၤမၤတၢ်မၤလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးအိၣ်တ့ၢ်၀ဲဒီးအဖံန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအဖံလဲၤလၢတၢ်ချၢအဆၢကတီၢ် လီၤအုးသံ၀ဲလၢထံလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၣ်မၠးကၠံ လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တတီၤန့ၣ်တၢ်လီၢ်လီၤဖုၣ်တစဲးလီၤႉ ဖဲအဖံလဲၤဒုးအီၣ်ကျီၢ် ဆၣ်လၢသ၀ီပူၤလဲၤၦ့ၤဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၤ၀ဲတစဲးလီၤႉ က့ၤတုၤဘျီဖိသၣ်တဖၣ်သံလၢထံကျါလံလီၤႉ လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သး အကတီၢ်ဖိသၣ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ်အလဲၤစံၣ်လီၤဂဲၤလိာ်ကွဲထံလီၤႉ အဖံနါက့တဆိမိၣ်လၢကကဲထီၣ်သးဒ်အံၤဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်မၠးကၠံသ၀ီအပူၤ ထံတဒိၣ်ထီၣ်ဒ်အံၤအိၣ်၀ဲ(၂)နံၣ်လံအသိး ထံဒိၣ်ထီၣ်တနံၣ်ညါအံၤစ့ၢ်ကီးဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်နံၣ်ဒံးအမဲာ်ညါ ဖိသၣ်လၢအသံ ၂ ဂၤအံၤအဟံၣ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်လီၤဖုၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၣ်မၠးကၠံလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီအ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်မၠးကၠံသ၀ီအံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးတဘူးတယံၤဒီးလူၢ်ပျဲၢ်ကျိဘၣ်ဒီး ခီဖျိလူၢ်ပျဲၢ်ကျိထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ထံသ့ၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၂၈ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ထံဒိၣ်ထီၣ်လၢက၀ီၤဒ့ နီၣ်ဂံၢ်(၅) အီၣ်နါ (၄)ကျဲဒီး ဖဲန့ၣ်ပိာ်ခွါတဂၤလီၤအုးသံလၢထံကဲထီၣ်သးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ