Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးကၠိလၢအိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် ကဘၣ်ကးတံၢ်ဃာ်တစိၢ်တလီၢ်

သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးကၠိလၢအိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် ကဘၣ်ကးတံၢ်ဃာ်တစိၢ်တလီၢ်

1500
0

လါယူၤလံ ၉ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်အဃိ ဖဲလါယူၤလံ ၆ သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကၠိလၢအအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲစးထီၣ်ဖဲ(လါယူၤ ၇သီတုၤလၢ ၁၆သီ)အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“ကၠိပံးအသီ(၁၀)န့ၣ် လၢကဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါ အဂီၢ်လၢပှဲၤလံဧါန့ၣ် လၢပှဲၤ၀ဲလီၤ. ဘၣ်မနုာ်အဃိလဲၣ်န့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ်တခါန့ၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၀)ဘျဲၣ်လီၤ. ပှၤထီၣ်ကၠိစ့ၢ်ကီးစှၤအဃိ ဒ်တၢ်ဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး ပပာ်အဘၢၣ်စၢၤ(၆)ပ့ၣ်လီၤ. ခီဖျိခိ၀ံၣ်ဟဲက့ၤကဲထီၣ်အဃိ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တနီၤန့ၣ်တဲ၀ဲလၢဘၣ်ဖဲကၠိဖိထီၣ်ကၠိမုာ်အကတီၢ်လီၤ. ခီဖျိခိ၀ံၣ်အဃိတၢ်ဖီခိၣ်မၢပံးဃာ်ကၠိတစိၢ်ဖိလီၤ. က့ၤတဲကဒါလၢကၠိ ကအိးထီၣ်ကဒါအခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်ကတဲကျၢကဒါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်သိးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်၀ဲအဂီၢ် ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်လဲၤဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဘၣ်ထွဲခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဂီၢ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပံးဃာ်ကၠိတစိၢ်တလီၢ်အံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“တဘၣ်သးလၢကၠိကပံးဒံးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သးအဃိတၢ်ကးတံၢ်ကၠိမီၤနီၤ. ကၠိဖိတဖၣ်နါက့ဖဲ ထီၣ်ကၠိအခါန့ၣ် ထီ၀ဲတၢ်ကးဘၢနါဒ့,ထီစ့ၢ်ကီး၀ဲတၢ်ပံးမဲာ်သၣ်လီၤ. ခဲအံၤခီဖျိတထီၣ်ဘၣ်ကၠိအဃိ ဒုးထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ(tuition)လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တချုးလၢကၠိပံးဒံးဘၣ်အခါစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ဒ်ခိ၀ံၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးလၢကၠိတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ထိၣ်တၢ်ကိၢ,မၢကၠိဖိကးဘၢနါဒ့,မၢထီထီၣ်တၢ်ပံးမဲာ်သၣ်,လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ပာ်လီၤဃာ်တၢ်သ့စုလၢတီၤပူၤကိးတီၤဒဲး ဒ်သိးခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါသုတဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်ဒီသဒၢကတဲၤကတီၤဃာ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤနဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်အဃိ စးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၇ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ပံးဃာ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးကၠိလၢအအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်ဆၣ်စုာ်စုာ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.