Home တၢ်ကစီၣ် BGF သုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ

BGF သုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ

1034
0

လါယူၤလံ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အသုးလၢအအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၅ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် လ့ဖိထၣ်သ၀ီကရူၢ် နိၤဃဲထၣ်သ၀ီအကပၤတဖၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၂၇ သီအနံၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၂၉)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢကဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤအဂီၢ် BGF သုးရ့ၣ်(၁၀၁၄)သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ မီၤခၠံၣ် နဲၣ်လီၤ၀ဲအစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ် ၁၅ ဖျၢၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတၢ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် Mutraw News ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲလါယူၤလံ ၂၈ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်လီၤကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢစးထီၣ်ဖဲဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်တုၤလၢခီပိၣ်သုးကလၢၤဒ်သိးကဆှၢထီၣ်ကျိချံၦာ်သၣ်ႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ်အသိး ဖဲမဟါလါယူၤလံ ၂၉ သီအနံၤ လူၢ်သီကီၢ်ဆၣ် ခ့ပူၤသ၀ီကရူၢ် ဘီလ့ဒဲလီၢ်က၀ီၤအပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အသုးတဖၣ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးခံဘျီညါအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)အသုးဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အသိး ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၁၅)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ကူစ့ၣ်သ၀ီကပၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်နုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤဒီးဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကွံာ်၀ဲ လီၢ်က၀ီၤဖိအဟံၣ်တစှၤန့ၢ်ဒံး(၅)ဖျၢၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ