Home တၢ်ကစီၣ် DKBA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့ စူးကွံာ်အသးလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါ

DKBA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့ စူးကွံာ်အသးလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါ

1134
0

လါယူၤလံ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့လၢအလဲၤကူစါယါဘျါသးလၢ၀့ၣ်တကူၣ်ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအံၤ ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤလံ ၂၁)သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်စူးကွံာ်အသးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီး(DKBA)တဂၤစံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဃိ လဲၤကူစါယါဘျါအသးလၢ၀့ၢ်တကူၣ် မ့ၣ်ကလၣ်ဒိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး ဖဲတနံၤညါအံၤ ဟါခီ ၄ နၣ်ရံၣ် ၄၀ မံးနံးအဆၢကတီၢ်အ၀ဲစူးကွံာ်အသးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးအီၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လီၤတံၢ်လံအသးသမူဟးထီၣ်လံလီၤႉ အသးသမူဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲ ၄ နၣ်ရံၣ်အမံးနံး ၄၀ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ် မ့ၣ်ကလၣ်ဒိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့အံၤ ဖဲတလါအံၤလါယူၤလံထီၣ်အခါန့ၣ်ဘၣ်ကူ၀ဲလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဒီး လဲၤကူစါယါဘျါ အသးလၢ၀့ၢ်တကူၣ် မ့ၣ်ကလၣ်ဒိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ယံၤ၀ဲအသီ(၁၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဒီး အ၀ဲအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဆါလၢအဂၤတဖၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲအစူးကွံာ်သးအဆၢကတီၢ်အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၅၃)နံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

DKBA အံၤ ဖဲ(၁၉၉၄)နံၣ်အခါ ထုးဖးသးလၢကရၢမိၢ်ၦၢ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(KNU)အပူၤဒီး အိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲဒ်ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အသိး၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲ(၂၀၁၀)နံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ထုးဖးထီၣ်ကဒီးအသးလၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤလါၦဲၤအဒူၣ်ပူၤဒီး အိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤ၀ဲဒ်တၢ််ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အသိးန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤလၢၦဲၤ စူးကွံာ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ ၦၤလၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မူဒါလၢအလီၢ်အဂီၢ် ဖဲ(၂၀၁၆)နံၣ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉ သီအနံၤ ဆိၣ်စံမၠဲၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်မၤ၀ဲ(DKBA)ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဖဲန့ၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပာ်ထီၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့လၢသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ

DKBA အံၤ ဖဲ(၂၀၁၅)နံၣ်အခါ မ့ၢ်ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤ၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)အလံာ်ဃံးဃာ်ဒီး ခီဖျိသုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့ စူးကွံာ်သးလံအဃိ ၦၤလၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မူဒါလၢအလီၢ်အဂီၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤစတံ ကကဲထီၣ်သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်အါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ