Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ အီးဖးဖိ သ၀ီဒီတဖျၢၣ် ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်

ခီဖျိသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ အီးဖးဖိ သ၀ီဒီတဖျၢၣ် ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်

998
0

လါအီကူး ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ခီဖျိလီၢ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုး မုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့ ၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ သုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်အဃိ အီဖးဖိသ၀ီဒီတဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢသီခါဖၠၣ်ဒီးအဘူးအတံၢ်အဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အီဖးဖိသ၀ီအံၤဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၂၀)ဘျဲၣ်ဒီး ခီဖျိ(KNLA)ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်ခးလိာ်သးအဃိ အီဖးဖိသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအီဖးသ၀ီ (မၣ်နါစ့ၤသီခါဖၠၣ်)ကစၢၢ်ခီၣ်ထံးဒီး အဘူးအတံၢ်အဟံၣ်လၢသ၀ီအဂၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉ တနံၤညါအံၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်လဲၤသုးသးလၢသီခါဖၠၣ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ်လဲၤသုးသးလၢအဘူးအတံၢ်အဟံၣ်လီၤႉ သ၀ီဒီတဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်သုးအသးမီၤနီၤႉ ဟံၣ်တနီၤန့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲလၢကကွၢ်ထွဲအထိးႇအကျီၢ်တဖၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအစံၣ်တဖၣ်တၢ်အိၣ်သးမ့ဂ့ၤန့ၣ် က့ၤဟံအီၣ်ဟုသးလၢအဟံၣ်အိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါ(လါအီကူး ၂၅)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအီကူး ၂၂)သီအနံၤ လၢကမဲၤကိတကပၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး မၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါအီကူး ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် လၢကမဲၤကိဒီးအီဖးဖိသ၀ီအပူၤန့ၣ် (KNLA)ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးမၤၦဲၤအါ ထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်စံၣ်ထီၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အီးဖးဖိသ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤသ၀ီဖိတဖၣ်အိၣ်လၢသ၀ီပူၤပျံၤတၢ်အဃိ ဟဲအိၣ်ဖှိၣ်၀ဲလၢ မၣ်နါစ့ၤသီခါဖၠၣ်ကစၢၢ်ခီၣ်ထံးမီၤနီၤႉ ယံၤ၀ဲဒီးသ၀ီတစဲးမီၤနီၤႉ ၦၤဖိသၣ်ဒီးၦၤ သူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၤႉ ဟဲတုၤဖဲအံၤဒီးတနံၤညါအံၤန့ၢ် ၃ သီလံမီၤနီၤႉ ဖဲသီခါဖၠၣ်အံၤၦၤအိၣ်၀ဲခဲလၢာ်အဂၤ(၅၀)ဘျဲၣ်လီၤႉ ပဟဲစိာ်၀ဲဒၣ်ဟုသးနၤတစဲးယၤတစဲးဒီး ပဖီအီၣ်ဖှိၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါအီကူး ၂၄ သီအနံၤ လၢကမဲၤကိဒီးအီဖးဖိသ၀ီတကပၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးပၢဆှၢရဲၣ်သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ–၁၃)ဒီး သုးက့(၆)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် သုးရ့ၣ်(၁၈)တဖၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ ၄ ဂၤအသိး မ့မ့ၢ် (KNLA)တကပၤသံ၀ဲ ၂ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါအီကူး ၂၄ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကီးသနီၣ်သ၀ီအပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိပီၣ်တၣ်(၂)ဂၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးသ၀ီဒီတဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢ(KNU)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးတကပၤမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဒီးမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ