Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤအသးလၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်တဘၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢ (PDF)ဒီး(NUG) ကအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဘၣ်

တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤအသးလၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်တဘၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢ (PDF)ဒီး(NUG) ကအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဘၣ်

1052
0

လါအီကူး ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤအသးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၣ်မီထုးထီၣ်လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတဘ့ၣ်ဆူ သုးက့ႇသုးရ့ၣ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အအိၣ်လၢ တဘၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢ (PDF)ဒီး(NUG) ကအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲဟီၣ်က၀ီၤပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ခီဖျိနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ကနုာ်လီၤဃိထံသမံသမိး(PDF)ဒီး (NUG)ကရူၢ်ဖိလၢ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ဖဲလါအီကူး ၂၄သီအနံၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် အလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဟးထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဆူသုးက့ခိၣ်ႇသုးရ့ၣ်ခိၣ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်တဖၣ်ဒ်အံၤအဖီခိၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၣ်မီစံး၀ဲလၢ လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအံၤဆှၢ၀ဲထဲလီၢ်ခၢၣ်သးအအိၣ်ဒံးလီၤဒီး တမ့ၢ်ထဲအ၀ဲတဂၤတၢ်ပာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တမ့ၢ်ထဲယၤတဂၤတၢ်ပာ်သးဘၣ်ႉ ယၤတဂၤယမၤအခွဲးတအိၣ်ဘၣ်ႇတဲစ့ၢ်ကီးအခွဲးတအိၣ်ဘၣ်ႉ လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအံၤမ့ၢ်အကြၢးဧါႇတကြၢးဧါန့ၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်ကတဲယၤလီၤမီၤနီၤႉ လၢယၤတဂၤန့ၣ်ကဘၣ်ရှဲပၠးၦၤမၤတၢ်ကစီၣ်ဖိဒီးကမျၢၢ်န့ၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢစုအံၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ပယီၤသုးဒီး(BGF)ကဟဲနုာ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါတၢ်လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် အီဖးဖိႇအီဖးဖးဒိၣ်သ၀ီအပူၤဒီး နၢ်ဟူ၀ဲလၢ(PDF)တဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အံၤအတၢ်ပာ်သးတအိၣ်လၢကဟ့ၣ်အခွဲးလၢ(PDF)ဒီး(NUG)ကအိၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်အဃိ ကဃုသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်က့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ(KNU)ခီကရဲးဆၢတဲာ်ပာ်လီၤတၢ်ပာ်သးအိၣ်တ့ၢ်လံလၢ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤကဘှါရှဲလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲန့ၣ်တဆီတလဲအသးဒံးဘၣ်ႇ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိပၦၤကလုာ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်သုသ့ၣ်ညါလီၤႇ ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးအီၤတက့ၢ်ႇ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဟဲစိာ်န့ၢ်ၦၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်ဘှီဘၣ်မၤၦဲၤက့ၤတန့ၢ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒီး ပမ့ၢ်ဃုထၢကဒီးတၢ်ဒုးအကျဲတခီတမ့ၢ်လၢၤၦၤအဲၣ်ကမျၢၢ်လၢၤဘၣ်ႇပဒ့ၣ်သ့အလီၢ်မ့အိၣ်ဒံးပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးအီၤတက့ၢ်အဂ့ၢ် န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၣ်မီ လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢ(KNU)တၢ်ပာ်သးတအိၣ်လၢကတူၢ်လိာ် (PDF)ဒီး(NUG)ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်စးထီၣ်ဖဲသုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်တဖၣ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ၀ဲဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီး ၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤအံၤကဟ့ၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကနုာ်လီၤသမံသမိး(PDF)ဒီး(NUG)ဘၣ်ဆၣ် နုာ်လီၤမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဖီခိၣ်် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အံၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤလၢကဒီသဒၢလီၤသးဒီးလၢတၢ်ကဒီသဒၢလီၤက့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် တၢ်ဖီလာ်သုးရ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ဃာ်အခွဲးလၢလၢၦဲၤၦဲၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တချုးဒံးလၢလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတရၤလီၤသးဒံးဘၣ်န့ၣ်် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)ကနုာ်လီၤရှဲလဲ၀ဲ(PDF)ဒီး(NUG)န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိနုာ်လီၤ၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့ ၆ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ ခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ခံခီခံကပၤတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤရၤလီၤသးဒ်အံၤအဖီခိၣ်် လၢကညီကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီးလ့ၤတက့ၤတူၢ်လိာ်၀ဲတသ့ဘၣ်အသိး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်တကြၢးမၤအီၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်(လါမ့ၤ ၁၀)သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲနီၢ်တဂၤလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်စံး၀ဲလၢ တကီၢ်ခါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤကဘှါရှဲကလဲၤ၀ဲဒ် NCA ကျဲအသိးအဖီခိၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၣ်မီအံၤတူၢ်လိာ်၀ဲကရၢခိၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးအံၤဒီးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒံး၀ဲအလံာ်တၢ်ပာ်သးဖဲ(လါမ့ၤ ၁၃)သီအခါဒံးန့ၣ်လီၤႉ