Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဆီတလဲကွံာ်သုးကီၣ်ကးဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

တၢ်ဆီတလဲကွံာ်သုးကီၣ်ကးဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

1203
0

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါအီကူးထီၣ် ၁ သီအနံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲသုးကီၣ်ကးအံၤ ဆီတလဲက့ၤ၀ဲအမံၤဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်သိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤက အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤယံၤ(၆)လါ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆီတ လဲက့ၤ၀ဲသုးကီၣ်ကးဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒ်သိးထံဂုၤကီၢ်ဂၤကသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤဒီးဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဆဲးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကရၢခိၣ်(၂)ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ဆီတလဲက့ၤ၀ဲလၢ(အိမ်စောင့်အစိုးရ)နါက့ဂ့ၤမ့ၢ်ဒၣ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤမီၤနီၤႉ ခဲအံၤၦဲၤ၀ဲ(၆)လါလံအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အ ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဒီးအကစၢ်လၢအမ့ၢ်ပၢပြးပဒိၣ်န့ၣ်အဲၣ်ဒိးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါႇ လၢခံတခါအ၀ဲသ့ၣ် အဲၣ်ဒိးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ပၢတၢ်န့ၢ်အဃိ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲဒ်သိးထံဂုၤကီၢ်ဂၤကသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်(KNU)အတၢ်ပာ်သးခီန့ၣ် ဒ်အပူၤကွံာ်လၢညါအသိးလီၤႉ တမ့ၢ်လၢကဆီတလဲသးနီတမံၤဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်မၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ် မၤ၀ဲလၢအတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ််၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၁ သီအနံၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢဆီတလဲကွံာ်သုးကီၣ်ကးအမံၤဆူပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤအခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်မူဒါဒ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဂၤအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၁ သီအနံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ်စံးကတိၤလီၤတၢ်အကျါန့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအံၤစံးကတိၤလီၤ၀ဲတဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်စံး၀ဲလၢ ကဆဲးအိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲဒ်တၢ်ဆဲးလီၤတ့ၢ်ဃာ်(NCA)လံာ်ဃံးဃာ်အသိးဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤဒီး အုၣ်ကီၤ၀ဲလၢကသူၣ်ထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်သနူူအဖီၣ်ခိၣ်အံၤ ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံးအါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်အသိးန့ၣ်ပလဲၤ၀ံၤတ့ၢ်လံလီၤႉ ခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်တဲအကျါန့ၣ် လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တတဲ၀ဲအါအါဘၣ်ႉ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ် စၢဖှိၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတခါမးတတဲဃုာ်၀ဲဘၣ်ႉ ပထံၣ်ဒုဒ်အပူၤကွံာ်လၢညါအသိးလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢအသးလီ၀ဲဒၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤႉ ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဂီၢ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်စုပူၤအဂီၢ် ကျဲတဘိဂ့ၤတဘိဂ့ၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤ၀ဲဒၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်သနူလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤဒီး ကွဲမုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဒူၣ်ဂ့ၤတဒူၣ်ဂ့ၤလၢကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ် စံးလီၤ၀ဲဖဲတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢတကီၢ်ခါခဲအံၤတဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိး ကျၢၤဒီးသုးမီၤစိရိၤအသးသမူကအိၣ်ကၢအဂီၢ်လီၤဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢ အမ့ၢ်အတီလၢကလုာ်ဒူၣ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ၀ဲအံၤ နာ်အီၣ်တသ့ဘၣ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤအတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ ဒီးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကြၢးအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအခါန့ၣ်တဲဃာ်၀ဲလၢကမၤန့ၢ်၀ဲတၢ်ဃုထၢဖဲ(၂၀၂၂)နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤက့ၤဆီတလဲက့ၤအမံၤဆူပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တဲကဒါက့ၤ၀ဲလၢကက့ၤမၤက့ၤတၢ်ဃုထၢဖဲ(၂၀၂၃)နံၣ်အဖီခိၣ်အံၤန့ၣ် ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်ဒီးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဃုာ်ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤကပာ်ပနီၣ်အီၤအဂီၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆီတလဲ၀ဲအမံၤအသီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃုသ့ၣ်ညါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤကပံာ် ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“မ့တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ် ကဟံးဃာ်၀ဲထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤႇထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤယံၤယံၤထၢထၢႇ ၦၤမ့ပာ် ပနီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇတပာ်ပနီၣ်၀ဲမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် ဒ်သိးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤ တဖၣ်ကကိးအီၤလၢတၢ်ကတိၤဒ်ပဒိၣ်ကသ့အဂီၢ် ယဆိကမိၣ်ဒုကဘၣ်မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲအံၤ မ့အီၣ်လဲၣ်စံး၀ဲတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်သိး အတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်တခါလီၤဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤန့ၣ် တလိၣ်လၢပကဘၣ်ဟံန့ၢ်အရ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤကပံာ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ