Home တၢ်ကစီၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့သနူကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့ကမံတံာ်

ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့သနူကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့ကမံတံာ်

1070
0

လါအီကူး ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးတၢ်ကကွဲးလီၤပာ်လီၤဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဆူၣ်ချ့(Nation Health Policy)သနူကန့ၢ်အဂီၢ် ဒီကလုာ်ဃူဖိး(NUG)ပဒိၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကရၢကရိ(EHOs)တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခါဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့ကမံတံာ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲမဟါ(လါအီကူး ၁၆)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါအီကူး ၂ သီတုၤလၢ ၅ သီအနံၤ ဖဲ(NUG)ဆူၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်မၤ၀ဲဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံတံာ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါတၢ်ဂ့ၢ်ကီအကါဒိၣ်လၢတၢ်ဘှါရှဲ၀ဲလၢတကီၢ်ခါအခဲအံၤဖၣ်ဒီး တၢ်ကကွဲး လီၤမၤဖျါထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့ကျဲသနူအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ဒီၣ်ကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒီၣ်ကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်စံး၀ဲလၢ“တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်မၤအကျဲသနူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်ကဘှါရှဲ၀ဲလၢခဲအံၤန့ၣ် တကီၢ်ခါခိ၀ံၣ်ဃုာ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ ထုးဖှိၣ်လီၤသးခိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်သးလၢကဘၣ်ဘှါရှဲအီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့သနူအဂီၢ် ဒ်သိးတၢ်ကကွဲးလီၤပာ်လီၤဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့ကျဲသနူလၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့ကမံတံာ်လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤ ကဘၣ်ကွဲးလီၤပာ်ပနီၣ်၀ဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ဆူၣ်ချ့သနူအမဲာ်ညါ ကဘၣ်ဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကရူၢ်ဖိကီၢ်စဲၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ်ႇ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဒီး မ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ ဒ်သိးကအိၣ်ဃာ်တဘျီဃီဒီးကက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါလၢအဆိအချ့အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအတၢ်ပညိၣ် ၄ ထံၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့်ၣလီၤႉ

ကမံတံာ်၀ဲအံၤအပူၤ ကရူၢ်ဖိ ၂၃ ဂၤဒီး ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်(၁၀)ဂၤအကျါလၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲ ဒီၣ်ကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၤအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပဒိၣ်မါမါႇ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၁) NUG ဆူၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ဒီၣ်ကထၢၣ်စီၣ်၀့ၤ စိလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကလုာ်ဒူၣ်ဆူၣ်ချ့ကရၢတဖၣ်ႇကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ကရၢတဖၣ်ဒီး NUG ဆူၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါၦၤသ့ၦၤဘၣ်တဖၣ်ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤတ၀ၢခၢၣ်စးတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့ကမံးတံာ်၀ဲအံၤ လၢဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဆူၣ်ချ့သနူအဖီခိၣ် ကဘၣ်ဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢဆူၣ်ချ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်ႇ တၢ်ကထၢဖှိၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်ႇ ဒ်သိးကဆဲးကျိးဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အဂီၢ် ကပာ်လီၤတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဟ့ၣ်၀ဲကသံၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်ႇဒ်သိးတၢ်ကကွဲးလီၤပာ်လီၤလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢခိ၀ံၣ်ႇတၢ်ကမၤလီၤစှၤခိ၀ံၣ်အဂီၢ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအကျဲ(၅)ထံၣ်အံၤကမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၂၂)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကလုာ်ဒူၣ်ဆူၣ်ချ့ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး(NUG) ပဒိၣ်ဆူၣ်ချ့ကိတိာ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢခိ၀ံၣ်–၁၉ကရူၢ် (Covid-19 Task Force(CTF)တဖုန့ၣ်လီၤႉ CTF တၢ်မၤအကျဲတဖၣ်အံၤ ဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့ကမံးတံာ်လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲခဲအံၤန့ၣ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤ၀ဲတၢ်မၤအကျဲလၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၤ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ