Home တၢ်ကစီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဖီခိၣ် BGF ဒီး DKBA ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီးသ၀ီသးၦၢ်

ဘၣ်ဃးဒီးသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဖီခိၣ် BGF ဒီး DKBA ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီးသ၀ီသးၦၢ်

920
0

လါအီကူး ၃၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တကီၢ်ခါဘၣ်ထွဲဒီးသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ခိၣ်နၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီးသ၀ီသးၦၢ်တခါဖဲမဟါ(လါအီကူး ၃၀)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇ ကၠီၣ်ထၣ်သီခါဖၠၣ်ဒီး ရှဲပၠးလီၤ၀ဲလၢ(BGF)အံၤတအဲၣ်ဒိးခးလိာ်သးလၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်တဘၣ်လိၣ်ပျံၤတၢ်အါတလၢဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီသးၦၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂၤစံး၀ဲ“ရှဲပၠးလီၤ၀ဲလၢ BGF˜DKBA˜KNU တဖၣ် ဖီၣ်စုက၀ဲၤန့ၣ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကလုာ်အဂီၢ်လီၤႉ ၀ံၤဘျီဖဲဟီၣ်က၀ီၤအံၤတၢ်ဒုးတဘၣ်ကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤအုၣ်ကီၤတဲ၀ဲတအိၣ်ဘၣ်ႉ ၦၤမ့ၢ်ခးအ၀ဲသ့ၣ်ဒုအ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤခးဆၢလီၤမီၤနီၤႉ တဲ၀ဲဒ်န့ၣ်ဒုအိၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအပူၤ BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၄) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤႇ BGF (၁၀၁၂) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤဘလူႇ ကၠဲးဒိ BGF (၁၀၂၃) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမူထူႇ DKBA ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤဘၣ်ည့ႇ DKBA (၉၀၆) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤဘံၣ်ဒါႇ ကၠီၣ်ထၣ်သ၀ီ ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်ဒီးအၦၤ ဃုာ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိတဖၣ် သုးဂံၢ်ဘါခဲလၢာ်(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့မ့ၢ်လၢလီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတကပၤန့ၣ် ကၠီၣ်ထၣ်သ၀ီကရူၢ်ႇ မံၣ်နါအၣ်သ၀ီကရူၢ်ႇကွံချၢၣ်သ၀ီကရူၢ်ႇပူၤယ့သ၀ီကရူၢ်ဒီးကွ့ကလ့သ၀ီကရူၢ် သ၀ီသးၦၢ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးလၢဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒူသ၀ီကရူၢ်လၢအလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ကီၣ်သနီၣ်ႇကျ့းႇကွ့ကလ့သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဒီးဒူသ၀ီကရူၢ်အံၤတဖၣ် စးထီၣ်ဖဲလါအီကူး ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီး လီၢ်က၀ီၤ(KNLA)သုးက့ ၆ တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤဘၣ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ