Home တၢ်ကစီၣ် မၤထူရၤအသးသဟီၣ် မ့ၢ်မူလၢပသးပူၤန့ၣ် အမျးကယၤၦဲၤလၢကတုၤလၢတၢ်မၤနၢၤအဖီတၢၣ်လၢအဆိအချ့အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲစံး၀ဲ

မၤထူရၤအသးသဟီၣ် မ့ၢ်မူလၢပသးပူၤန့ၣ် အမျးကယၤၦဲၤလၢကတုၤလၢတၢ်မၤနၢၤအဖီတၢၣ်လၢအဆိအချ့အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲစံး၀ဲ

1399
0

လါအီကူး ၁၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပမ့ၢ်လဲၤဒ်ကညီမၤထူရၤခိၣ်နၢ်ပာ်လီၤဃာ်တၢ်မၤအကျဲဖီၣ်တၢၣ်အသိးန့ၣ် အမျးကယၤၦဲၤလၢပ ကလဲၤတုၤလၢတၢ်မၤနၢၤအဖီတၢၣ်လၢအဆိအချ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်(၂)သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ စံးလီၤဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဖဲမဟါ(လါအီကူး ၁၂)သီတၢ်မၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤမုုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် ၇၁ ၀ီတ၀ီဖဲ(Online)အပူၤအခါန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဂဲၤလိာ်လၢတကီၢ်ခါကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢဒီတကတီၢ်ဃီအပူၤတဖၣ် တၢ်နာ်န့ၢ်၀ဲ တၢ်မုၢ်လၢအဖီတၢၣ်လၢကညီမၤထူရၤခိၣ်နၢ်ပာ်လီၤဃာ်၀ဲတဖၣ်အဂံၢ်စၢ်၀ဲအဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢအနံၣ်ဘၣ်ယံၤဘၣ်ထၢ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်လဲၤကျဲၤတနီၤနီၤန့ၣ် ပဖီတၢၣ်ဒီးပတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ်ပတနာ်ဘၣ်ႉ တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်ဒီးပမၤအီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ်အယီၤအဘျၣ်အိၣ်ႉ တၢ်ပၢၢ်ဆၢန့ၢ်အနံၣ် ၇၀ဘျဲၣ်လံႉ ခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ အဃိသးန့ၣ် တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးတဲန့ၣ်လၢပလီၢ်ပကျဲပသနၢၣ်န့ၣ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်ပဖီတၢၣ်န့ၣ် ယနာ်အီၤယမၤအီၤ ႉ မ့ၢ်ဘၣ်သံယကသံႇမ့ၢ်ဘၣ်မူန့ၣ်ယကမူ မၤထူရၤအသးသဟီၣ်အ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်မူလၢ ပသးပူၤန့ၣ်အမျးကယၤၦဲၤလၢပလဲၤကတုၤလၢပတၢ်မၤနၢၤအဖီတၢၣ်လၢအဆိအချ့လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤအပူၤခီဖျိသုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ ဖဲဒုၣ်ဒါအတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဟဲအိၣ်ထီၣ်အကတီၢ် တၢ်အိၣ်သးဂ့ၤကတၢၢ်လၢၦၤခဲလၢာ်အဂီၢ်ဒီး ကျဲလၢပလဲၤအီၤမ့ၢ်ကမၣ်န့ၣ်ဘှီဘၣ်က့ၤအီၤဒီး ကြၢးပလဲၤကျဲတဘိလၢအမ့ၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဖီတၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်(၂)စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၁၂)နံၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ စးထီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီး အူသ့စ့ၣ်ပဒိၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်တၢ်ပာ်သးတဒ်သိးလိာ်သးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ််ယူၣ် ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ၇ ဒူၣ် ဆဲးလီၤ၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီသုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲ(NCA)တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးဆိကတီၢ်ကွံာ်အသးဘၣ်ဆၣ် ဖဲသုးမီၤစိရိၤတဲလၢကဆဲးလဲၤ၀ဲဒ်(NCA)ကျဲအသိးအခါန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အံၤ စံး၀ဲလၢတတူၢ်လိာ်၀ဲသုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲသုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၢ်ဖဲအလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ် KNU ကရၢခိၣ်ဒီး ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတနီၤ ထုးထီၣ်၀ဲနီၢ်ကစၢ်တၢ််ပာ်သးလၢကဆဲးလဲၤ၀ဲဒ်(NCA)ကျဲအသိးတဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲသုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢ KNU သုးက့တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(KNU)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးဟဲက့ၤကဲထီၣ်အကတီၢ် တၢ်ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး ပာ်ဖျါ၀ဲလၢကထံၣ်လိာ်သး တဲသကိးတၢ်ဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအသိးန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် ၇၁ ၀ီတ၀ီအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်အပူၤဖျါ၀ဲလၢ ခီဖျိသုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ ကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဒီးႇ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤအကျဲတဖၣ်က့ၤဂုၤကဒါအလီၢ်ခံဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ပာ်သးမ့တအိၣ်လၢကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဘၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအဂီၢ် မုၢ်လၢ်ပာ်၀ဲတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါအီကူး ၁၂)သီအနံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၇၁)၀ီတ၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်မၤလၤကပီၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢအဂၤတနီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးကညီကလုာ်လၢအအိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါတၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲမၤထူရၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်–၂ ဃုာ်ဒီးၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၂၀၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤတၢ်ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ(KNLA)အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ႇ တၢ်ဖးဖျါထီၣ်ကညီမၤထူရၤဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤႇသုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကမျၢၢ်ႇတၢ်မၤ၀ဲတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢဒီးတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢတဖၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ