Home တၢ်ကစီၣ် လါအီကူးအတီၢ်ပူၤ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံအါထီၣ်ကဒီး ၁၀၀ ဘျဲၣ်

လါအီကူးအတီၢ်ပူၤ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံအါထီၣ်ကဒီး ၁၀၀ ဘျဲၣ်

931
0

လါအီကူး ၃၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါအီကူးတလါအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၁၃၀)ဘျီဒီးဖဲန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံအါထီၣ်ကဒီး(၁၁၈)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်(Mutraw News)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤ(လါအီကူး ၃၁)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါအီကူး ၁ သီတုၤလၢတနံၤအံၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး KNU သုးက့(၅)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်န့ၣ်် သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံ(၁၁၈)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၆၈)ဂၤဒီး မ့မ့ၢ် KNU သုးက့(၅)တကပၤဘၣ်ဒိ ၅ ဂၤဒီးသံတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးမီၤစိရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၁၂၀)ဖျၢၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲတဖၣ်အပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟံၣ်(၆)ဖျၢၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအမဲာ်ညါ တီၢ်မၤဒၢၣ်မၤပျံၤမၤဖုး၀ဲကမျၢၢ်(၃)ဂၤအဃိ သံကွံာ်၀ဲတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအံၤသူ၀ဲဒၣ်ကဘီယူၤဒီးဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ကဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢကခူၣ်ဃာ်တၢ်ပူၤဒီးကဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖဲအဘူးအတံၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်လါမ့ၤတုၤလၢလါအီကူး လၢ(၄)လါအတီၢ်ပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲ(၇၁၀)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံခဲလၢာ်(၄၆၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ