Home တၢ်ကစီၣ် သုးက့ ၂ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ KNDO ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်

သုးက့ ၂ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ KNDO ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်

1630
0

လါအီကူး ၂၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တီအူကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၂ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီကူး ၂၄)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး(KNDO)အသုးယံၤ၀ဲတခီနၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNDO ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါလါအီးကူး ၂၃ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး သိလ့ၣ်(၂၈)ခိၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးသုးနီၣ်ဂံၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအံၤ ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့ ၂ ဘီကလံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီကူး ၂၄)သီအနံၤ လဲၤနုာ်လီၤ၀ဲဆူထီတထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် သ့လ့ထၣ်တၢ်လီၢ်ႇ ကီၢ်သၢဒၢသ၀ီအမဲာ်ညါအခါ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးလီၢ်က၀ီၤ(KNDO)အသုးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KNDO)သုးရ့ၣ် ၄ သုးရ့ၣ်၀ဲၤဒၢးခိၣ် သုးခိၣ်စိ စီၤတၢ်ဘိၣ်မူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတဂီၤအံၤဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤ အၦၤဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်ဒံးအဂၤ(၁၀)ဘၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်(KNDO)သုးတကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤဒုၣ်ဒါဒုဟဲထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်လီၤႉ ခဲအံၤပနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢကဆီတလဲဒီးကမၤအါထီၣ်အသုးလၢ တီအူကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤမီၤနီၤႉ ခဲအံၤမ့ၢ်ကလဲၤဆီတလဲသုးတုၤဖဲန့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဒံးဘၣ်ႉ လၢတီအူကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ်ဒုၣ်ဒါဟူးဂဲၤမၤအါထီၣ်အသုးအိၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဆဲးမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒ်အံၤဒု ကဘၣ်ဒိ၀ဲ လၢကမျၢၢ်လီၤႉ တမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤလၢကညီဒီတကလုာ်အဂီၢ်ႇပထံဖိကီၢ်ဖိဒီးပဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ပကဘၣ်တြီဆၢဒီသဒၢန့ၣ်ပမူပဒါအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်စိ စီၤတၢ်ဘိၣ်မူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁)သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ စးထီၣ်ဖဲလါမးရှးတုၤလၢတလါအံၤလါအီကူးတစု ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၂)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဘျီ(၆၀)ဘျဲၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤတကပၤသံ၀ဲ(၄၀)ဘျဲၣ်ႇ ဘၣ်ဒိ၀ဲအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ(KNDO)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤလၢတီအူကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၂)ႇဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ႇမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ႇဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအါထီၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အသုးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်ဒီး ဒုးစၢၤသကိးတၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ