Home တၢ်ကစီၣ် သုးက့ ၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲနိၣ်ဖိဒီးထံမူထၣ်သ၀ီအဘၢၣ်စၢၤ

သုးက့ ၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲနိၣ်ဖိဒီးထံမူထၣ်သ၀ီအဘၢၣ်စၢၤ

680
0

လါအီကူး ၂၃ သီ၊ ၂၀၂၁ နံၣ်၊ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါ(လါအီကူး ၂၂)သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးက့(၆)ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ရၤမတံ၀့ၢ်မုၢ်နုာ်တကပၤ နိၣ်ဖိဒီးထံမူထၣ်သ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲနုာ်လီၤတလၢ၀ဲ(KNLA)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA တကပၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢထံမူထၣ်သ၀ီဆၢခိၣ်န့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကအိၣ်၀ဲတခီနၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ညါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးက့ ၆ သုးဖိတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါ(လါအီကူး ၂၂)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ တၢ်တယးကွၢ်၀ဲလၢသုးမီၤစိရိၤအၦၤသံ၀ဲ ၃ ဂၤဘၣ်ဆၣ်သနါက့ ဘၣ်ထွဲဒီးပယီၤသုးအၦၤသံအိၣ်တအိၣ်ခီန့ၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးဖိတဂၤဃီအ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ သ၀ီဖိလၢအအိၣ်ဖဲသ၀ီအကပိၤကပၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ၢ်ထီၣ်ဟးပလဲာ်အသးဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး (KNLA)သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဆၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ